Subordinētās obligācijas

Emitents: AS Citadele banka
Regulētais tirgus: Nasdaq Riga, Baltijas parāda vērstpapīru saraksts
ISIN Code: LV0000802221
Nominālvērtība: EUR 10,000
Vērtspapīru skaits: 4,000
Emisijas apjoms: EUR 40,000,000
Emisijas datums: 2016. gada 6. decembris
Dzēšanas datums: 2026. gada 6. decembris
Gada procentu likme: 6.25%
Procentu samaksas datumi: 6. decembris un 6. jūnijs katru gadu
Kotēšanas sākšanas datums: 2016. gada 15. decembris
Reitings: netiks piešķirts

Prospekts un saistītie dokumenti

Prospekts
Kopsavilkums
Prospekta Papildinājums
Sākotnējie Galīgie noteikumi un konkrētās emisijas kopsavilkums angliski, latviski un lietuviski
Galīgie noteikumi un konkrētās emisijas kopsavilkums angliski, latviski un lietuviski