Citadele Banka

“Citadele Asset Management” 2010. gada pārskats

Publicēts

2010. gada 3. augustā Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā tika reģistrēta bankas Citadele meitas sabiedrības „Parex Asset Management” IPAS nosaukuma maiņa uz „Citadele Asset Management” IPAS. 2010. gada beigās un 2011. gada sākumā tika veiktas būtiskas izmaiņas Sabiedrības vadībā, apstiprinot valdi šādā sastāvā: Vladimirs Ivanovs, Raimonds Vesers un Zigurds Vaikulis, kurš kļuva arī par portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītāju. Kopumā pārmaiņu rezultātā esam izveidojuši profesionāļu komandu, kura klientiem spēj nodrošināt kvalitatīvu līdzekļu pārvaldes pakalpojumu sniegšanu.

Neskatoties uz sarežģīto situāciju ar AS Parex banka restrukturizācijas procesu, 2010. gads Sabiedrībai kopumā vērtējams kā veiksmīgs. Finanšu tirgu kāpums galvenajos sektoros nodrošināja labus ieguldījumu pārvaldes rezultātus un veicināja klientu interesi izmanotot ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus. Pārskata periodā Sabiedrība sasniedza atzīstamus rezultātus līdzekļu pārvaldē: valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna Universālais ienesīgums par 2010. gadu sasniedza 9.01%, bet Aktīvais ienesīgums bija 11.80% un tie bija labākie rezultāti attiecīgi konservatīvo un aktīvo plānu grupā.

Pārskata periodā kopējie aktīvi Citadele Asset Management IPAS pārvaldīšanā palielinājās par 13% līdz 305.6 milj.Ls., no tiem lielāko īpatsvaru (nedaudz vairāk kā trešdaļu jeb 106 milj. Ls) veidoja valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļi, bet klientu līdzekļu kopējais apjoms idividuālajā pārvaldīšanā veidoja 88 milj. Ls jeb 29% no kopējiem aktīviem.

Salīdzinot ar 2009. gadu, komisiju ieņēmumi par līdzekļu pārvaldi pieauga par 16% un sasniedza 2.8 milj. Ls.

Citadele Asset Management IPAS pamatdarbības ienākumi bija 3.1 milj.Ls, palielinoties par 20%, salīdzinot ar 2009. gadu. Lai optimizētu kompānijas darbību, turpinājām izdevumu samazināšanas pasākumus - kopējie izdevumi 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, samazinājās par 7%.

Sabiedrības tīrā peļņa pārskata periodā bija 420 tūkst. Ls (2009.gadā – 179 tūkst. Ls).

2010. gada pārskats

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes