Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība

Jūs varat izvēlēties sev ērtāko veidu, kā iesniegt bankai savu  ierosinājumu vai pretenziju par jebkuru jomu, kas skar esoša vai potenciāla klienta un bankas Citadele sadarbību:

Informācijas nodošanas veids

Pa tālruni 6 701 0000 – diennakts informatīvais tālrunis
E-pasta ziņa Sūtot e-pastu uz: info@citadele.lv
Kontaktforma Aizpildot kontaktformu
Rīkojums Citadele internetbankā Nosūtot iesniegumu internetbankas operatoram: Uzdot jautājumu operatoram vai Banka – Rīkojumi – Brīvas formas ziņojums
Rakstisks iesniegums Nosūtot pa pastu: AS “Citadele banka ”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010 Iesniedzot jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā Nosūtot pa faksu 6 701 0001 (Nepieciešamības gadījumā banka var lūgt iesniegt oriģinālu)

Atbildi banka Jums sniegs veidā, kādā tika saņemts ierosinājums vai pretenzija (piemēram, uz pa tālruni iesniegtu jautājumu Jūs saņemsiet mutisku atbildi, uz elektroniski iesūtītiem jautājumiem, tai skaitā izmantojot e-pastu vai kontaktformu, Jūs saņemsiet atbildi uz norādīto e-pasta adresi). Ja vēlaties saņemt atbildi citā Jums ērtā veidā, to nepieciešams īpaši norādīt. Piemēram, ja savu ierosinājumu vai pretenziju bankai Jūs iesniedzāt, zvanot pa tālruni6 701 0000, tad rakstiska atbilde uz Jūsu pieprasīto adresi tiks nosūtīta pa pastu gadījumā, ja būsiet to telefona sarunas laikā pieprasījuši.

Uzmanību! Mantiska rakstura pretenziju gadījumā (piemēram – ja uzskatāt, ka kļūdaini piemērota pakalpojuma maksa vai uzskatāt, ka Jums radušies cita veida zaudējumi) – nepieciešams:

  • pašrocīgi parakstīts iesniegums, kas nosūtīts bankai Citadele pa pastu vai iesniegts jebkurā klientu apkalpošanas centrā, vai
  • Citadele internetbankas operatoram nosūtīts iesniegums sadaļā “Banka – Rīkojumi – Brīvas formas ziņojums”.

Banka Citadele klientu ierosinājumu un pretenziju izskatīšanā vadās no tā, lai klientu iesniegumi tiktu izskatīti maksimāli objektīvi, efektīvi un taisnīgi. 

Sazināsimies ar Jums 2 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas bankā brīža, savukārt galējo risinājumu piedāvāsim mēneša laikā.

Ja atbilde uz iesniegto ierosinājumu vai pretenziju nav saņemta mēneša laikā vai arī tā Jūs neapmierina, Jums ir tiesības vērsties Latvijas Komercbanku asociācijas ombudā Rīgā, Pērses ielā 9/11, Rīga LV – 1011. Detalizēta informācija internetā – www.lka.org.lv

Sūdzību iesniegšanas veids par apdrošināšanas pakalpojumiem, kurus banka Citadele sniedz kā apdrošināšanas starpnieks

Klients var iesniegt bankai sūdzību:

  • rakstot brīvas formas paziņojumu internetbankā;
  • izmantojot kontaktformu mājas lapā www.citadele.lv;
  • sūtot uz e-pasta adresi info@citadele.lv;
  • nosūtot pa pastu: AS “Citadele banka ”, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010;
  • iesniedzot jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

Sūdzība tiek pārsūtīta apdrošinātājam elektroniski ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā, ja tā satur sekojošu informāciju:

  • fiziskai personai – vārdu un uzvārdu, adresi;
  • juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

Sūdzību izskatīšana ir bez maksas.

Banku uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Klients – fiziska persona var vērsties arī Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.