Pasiūlymai ir skundai

Pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Jūs turite teisę kreiptis į AAS „CBL Life“ su pasiūlymu ar skundu dėl AAS „CBL Life“ teikiamos draudimo sutarties ar draudimo paslaugos, klientų aptarnavimo, sprendimo dėl draudimo žalos atlyginimo ir kt. AAS „CBL Life“ taip pat nagrinėja skundus dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų, kurias teikia draudimo agentas AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

Skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka

Galite pateikti skundus jums patogiu būdu:

Skunde turi būti pateikta informacija:

  • Skundo pateikimo data
  • Kliento vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas (fiziniam asmeniui) arba vardas, pavardė, registracijos numeris ir juridinis adresas (juridiniam asmeniui)
  • Draudimo sutarties (poliso) numeris, kontaktinė informacija
  • AAS „CBL Life“ paslauga, dėl kurios klientas kreipiasi, ir situacijos apibūdinimas. Klientas prašomas apibūdinti problemą, nurodyti, kada ji iškilo, nurodyti, kaip skundo pateikėjas norėtų, kad klausimas būtų išspręstas
  • Kliento parašas (išskyrus atvejus, kai skundas pateikiamas telefonu arba el. paštu)

Skundų nagrinėjimo proceso aprašymas ir nagrinėjimo terminai:

  • Skundų nagrinėjimas AAS „CBL Life“ yra nemokamas.
  • AAS „CBL Life“ atsakymą pateiks per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo pateikimo. Jei per nustatytą terminą neįmanoma atsakyti dėl objektyvių priežasčių, AAS „CBL Life“ pateiks informaciją, pagrindžiančią poreikį pratęsti atsakymą, ir pateiks jį per 35 (trisdešimt penkias) darbo dienas.

Jei atsakymas į AAS „CBL Life“ pateiktą pasiūlymą ar skundą jūsų netenkina, turite teisę kreiptis:

Skundo pateikėjo iniciatyva ginčas gali būti perduotas Lietuvos bankui per 1 (vienus) metus nuo tos dienos, kai AAS „CBL Life“ išsiuntė skundo pateikėjui galutinį atsakymą. Tokiu atveju Lietuvos bankas veiktų kaip neteisminė ginčų sprendimo institucija, nagrinėjanti vartotojų ir Draudiko ginčus.

Tam, kad būtų galima kreiptis į Lietuvos banką kaip į neteismine tvarka ginčus sprendžiančią instituciją, skundas AAS „CBL Life“ turi būti pateiktas per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai buvo sužinota ar turėjo būti sužinota apie įtariamą pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų, kylančių iš sutarties su Draudiku, pažeidimą.

AAS „CBL Life“ veiklą prižiūri Latvijos bankas.