„Citadele“ bankas

Informacija banko klientams, kurie yra užsienio valstybių rezidentai mokesčių tikslais

Paskelbta

2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigalioja 2011 m. vasario 15 d. Europos Tarybos direktyva 2011/16/ES (su pakeitimais padarytais 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos Direktyva 2014/107/ES) dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje. AB „Citadele“ bankas kaip ir kiti Lietuvoje veikiantys bankai nuo šiol pradeda rinkti papildomą informaciją apie savo klientus, siekiant nustatyti jų mokesčių mokėjimo šalį. Nustačius klientus, kurių mokesčių mokėjimo šalis yra Valstybinės mokesčių inspekcijos 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 patvirtintame „Jurisdikcijų apie kurias reikia pranešti sąraše“, bankai tokių klientų praneštinas sąskaitas nuo 2017 m. kasmet pateiks Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuri šią informaciją perduos atitinkamos jurisdikcijos institucijai.

Nuo šiol banko anketose, paraiškose paslaugai gauti bus klausimai apie kliento mokesčių mokėjimo valstybę, jo mokesčių mokėtojo identifikacijos numerį ir pan. Juridinių asmenų naudos gavėjai, kurie yra užsienio valstybės mokesčių mokėtojai, taip pat turės pateikti šiuos duomenis, nurodyti savo gimimo datą, gimimo vietą (valstybę).

Užtikriname, kad klientų pateikti asmens duomenys yra ir bus renkami tik teisės aktuose nustatytais tikslais, banke įgyvendintos organizacinės ir techninės informacijos saugos priemonės informacijos konfidencialumas visiškai užtikrinamas. Klientų, kurie mokesčius moka valstybėse, nedalyvaujančiose tarptautiniame susitarime dėl automatinių informacijos mainų bei nesančiomis sąraše jurisdikcijų apie kurias reikia pranešti, asmens duomenys bei informacija apie jų sąskaitas banke nebus atskleidžiami.

Naujausi pranešimai spaudai

Visi pranešimai spaudai