„CBL Asset Management“

Informacija investuotojams apie „CBL Russian Equity Fund“ ir „CBL US Leaders Equity Fund“ investicijų fondų vidaus susijungimą, siūlomą „CBL Asset Management IPAS“

Paskelbta

Atsižvelgdama į tai, kad Rusijos akcijų rinką pastaruosius 10 metų reikšmingai veikia geopolitiniai įvykiai, turėję įtakos ne tik Rusijos emitentų akcijų kainoms, bet ir bendrajam investuotojų susidomėjimui šalies rinka, dėl kurio šios rinkos pajamos buvo daug mažesnės nei pasaulinių akcijų rinkų, bendrovė „CBL Asset Management IPAS“ (toliau – Valdymo bendrovė) atliko investicijų fondo „CBL Russian Equity Fund“ tolesnės plėtros galimybių analizę ir ištyrė fondo veiklos valdymo ir administracinių procesų optimizavimo galimybes siekdama sumažinti bendrąsias fondo išlaidas. Įvertinę tokius kriterijus kaip nustatytas investuotojų profilis, investicijų regionas, investicijų politika, fondo dydis, investuotojų struktūra ir kitus veiksnius, fondo valdytojai pateikė pasiūlymą sujungti investicijų fondą „CBL Russian Equity Fund“ su „CBL US Leaders Equity Fund“ siekiant optimizuoti fondo veiklos rezultatus.

Šiuo raštu Valdymo bendrovė informuoja, kad atlikusi minėtąją analizę Valdymo bendrovė nusprendė siūlyti savo įkurtų investicijų fondų „CBL Russian Equity Fund“ (toliau – po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS) ir „CBL US Leaders Equity Fund“ (toliau – po jungimo veiksiantis KIPVPS) vidaus susijungimą, pakeičiant „CBL Russian Equity Fund“ investicijų fondo investicinius vienetus (ISIN LV0000400190) „CBL US Leaders Equity Fund“ investicinio fondo investiciniais vienetais, priklausančiais R Acc USD akcijų klasei (ISIN LV0000401032).

Latvijos Respublikos finansų ir kapitalo rinkos komisija (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) priėmė sprendimą leisti įgyvendinti po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS susijungimą šių metų 2021 m. Lapkričio 1 d.

Informuojame, kad dėl minėtųjų investicijų fondų susijungimo:

 1. visas po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS turtas ir įsipareigojimai bus perleisti po jungimo veiksiančiam KIPVPS;
 2. visi po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investuotojai taps po jungimo veiksiančio KIPVPS R Acc USD akcijų klasės investuotojais, keičiant po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinius vienetus į po jungimo veiksiančio KIPVPS R Acc USD akcijų klasės investicinius vienetus pagal keitimo santykį, galiojantį susijungimo metu;   
 3. (c) po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS nustos egzistuoti.

I. susijungimo poveikis investuotojams ir investuotojų teisėms

Atsižvelgiant į tai, kad abu susijungiantys investicijų fondai veikia laikydamiesi Investicijų valdymo bendrovių įstatymo (Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums) ir kitų Latvijos Respublikos teisinių reglamentų, susijungimas neturės esminio poveikio po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų turėtojams. Abu susijungime dalyvaujantys KIPVPS pasižymi panašia investavimo politika ir strategija, ataskaitų kūrimo laikotarpiais ir tikėtinais veiklos rezultatais, o po jungimo veiksiantis KIPVPS moka mažesnį valdymo mokestį Valdymo bendrovei. Kitos susijungime dalyvaujančių fondų išlaidos yra panašios. Pagrindinis šių fondų skirtumas yra investavimo regionas – po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investavimo regionas yra Rusijos Federacija, o po jungimo veiksiančio KIPVPS – JAV. Po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicijų portfelio pertvarkymas bus atliekamas prieš investicijų fondų sujungimą. Prieš jungimą jungiamojo KIPVPS investicijų portfelis bus pertvarkytas iš dalies arba visiškai parduodant finansines priemones. Valdymo bendrovė prognozuoja, kad sujungimo metu iki 100% jungiamojo KIPVPS turto bus laikoma pinigų sąskaitose ir banko indėlio pavidalu.Taip pat tikimasi, kad po susijungimo sumažės po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS valdytojo mokestis už investicijų fondų valdymą ir bendrosios išlaidos.

Atsižvelgiant į tai, kad abu susijungime dalyvaujantys fondai yra įsteigti ir veikia vadovaudamiesi Latvijos Respublikos teisiniais reglamentais, susijungimo metu neegzistuoja jokių aplinkybių, galinčių sąlygoti bet kokius esamų mokesčių arba mokėjimų, kurie galioja investicinių vienetų turėtojams, pasikeitimus.

Įvykdžius siūlomą investicijų fondų susijungimą, po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų turėtojai įgys teisę:

II. esminiai KIPVPS susijungimo aspektai

Laikydamasi Latvijos Respublikos teisinių reglamentų, Finansų ir kapitalo rinkos komisija (Finanšu un kapitāla tirgus komisija) priėmė sprendimą leisti įgyvendinti KIPVPS vidaus susijungimą, kuris įsigalios keturiasdešimtą kalendorinę dieną po Valdymo įmonės informavimo apie sprendimą datos. Taigi, po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS ir po jungimo veiksiančio KIPVPS susijungimą planuojama įvykdyti šių metų 2021 m. Lapkričio 1 d., o po šios datos po jungimo pasibaigsiantis KIPVPS nustos egzistuoti.

Siekiant užtikrinti KIPVS susijungimą bus atliekami šie veiksmai:

 • prašyti Valdymo bendrovės be papildomo mokesčio perpirkti jų po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinius vienetus iki šių metų 2021 m. Spalio 24 d;
 • investiciniai vienetai bus perperkami laikantis galiojančiame fondo prospekte nurodytos tvarkos;
 • gauti papildomos informacijos iš Valdymo bendrovės apie siūlomą KIPVPS susijungimą;
 • gauti „AS Citadele banka“, laikomo susijungime dalyvaujančių fondų investicijų saugotoju, vertinimą jo biure adresu Republikas laukums 2A, Ryga, LV-1010, LATVIJA dėl:
  • kriterijų, kurie buvo taikyti po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS turto ir įsipareigojimų vertinimui po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinių vienetų keitimo santykio skaičiavimo dieną;
  • pinigų sumos, kuri yra mokama už vieną po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinį vienetą;
  • investicinių vienetų keitimo santykio apskaičiavimo būdo.
 1. Po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų turėtojams pateikiami paaiškinimai.
 2. Atliekami po jungimo pasibaigsiančio ir po jungimo veiksiančio KIPVPS R Acc USD akcijų klasės vertinimai.
 3. Valdymo bendrovė atliks po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų keitimo santykio skaičiavimus ir nusiųs gautus skaičius investicijų saugotojui, kuris turi juos patvirtinti, bei suderins juos su Centriniu vertybinių popierių depozitoriumu – „Nasdaq CSD SE“ (toliau – CSD).
 4. Valdymo bendrovė suteiks savo fondo investicijų saugotojui nurodymus pervesti po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS turtą po jungimo veiksiančiam KIPVPS.
 5. Valdymo bendrovė paruoš po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų turėtojų sąrašą nurodydama, kiek po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų turi kiekvienas investuotojas ir kiek po jungimo veiksiančio KIPVPS R Acc USD akcijų klasės investicinių vienetų kiekvienas investuotojas gaus po susijungimo.
 6. Valdymo bendrovė pateiks fondo investicijų saugotojui nurodymus atšaukti visus po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinius vienetus CSD depozitoriume.
 7. Valdymo įmonė pateiks nurodymus fondo investicijų saugotojui išleisti naujus po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinius vienetus CSD depozitoriume, kuris yra nurodytas 5 punkte minimame patvirtintame sąraše.

Siekiant užtikrinti sėkmingą KIPVPS susijungimą, po jungimo pasibaigsiančio KIPVPS investicinių vienetų perpirkimas yra sustabdomas po šių metų2021 m. Spalio 25 d., taip pat po šios datos nebus galima atlikti jokių sandorių su investiciniais vienetais, nebus išduodami jokie nauji bet kurioms klasėms priklausančių susijungime dalyvaujančių fondų vienetų investicijų pažymėjimai.

Investicinių vienetų turėtojai galės laisvai naudoti bet kuriai akcijų klasei priklausančius po jungimo veiksiančio KIPVPS investicinius vienetus nuo šių metų 2021 m. Lapkričio 2 d.

Pagrindinė informacija investuotojams, skirta po jungimo veiksiančio KIPVPS R Acc USD akcijų klasės investicinių vienetų turėtojams, padėsianti suprasti investavimo į šį fondą ir šią akcijų klasę ypatybes ir susipažinti su šiai veiklai būdingomis rizikomis, yra pateikiama „CBL Asset Management IPAS“ interneto svetainėje adresu www.cblam.lv, arba pateikus rašytinį prašymą „IPAS CBL Asset Management“ el. pašto adresu asset@cbl.lv bei paskambinus telefono numeriu +371 6 701 0810 Valdymo bendrovės darbo metu. Siekiant priimti informuotą sprendimą dėl investavimo taip pat būtina susipažinti su fondo prospektu.