CBL Asset Management

Informācija ieguldītājiem par „CBL Asset Management” IPAS ierosināto ieguldījumu fonda „CBL Russian Equity Fund” un “CBL US Leaders Equity Fund” iekšzemes apvienošanu

Publicēts

Ņemot vērā to, ka Krievijas akciju tirgu pēdējos 10 gados ievērojami ietekmēja ģeopolitiskie notikumi, kas negatīvi ietekmēja gan Krievijas emitentu akciju cenas, gan arī investoru interesi par valsts tirgu kopumā, kā rezultātā Krievijas akciju tirgus ir uzrādījis daudz zemāku ienesīgumu nekā globālie akciju tirgi, „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Pārvaldes sabiedrība) ir veikusi ieguldījumu fonda “CBL Russian Equity Fund” turpmākās attīstības analīzi un izskatījusi fonda pārvaldes un administrēšanas procesus optimizēšanas iespējas ar mērķi samazināt kopējos fonda izdevumus. Izvērtējot tādus kritērijus kā fonda deklarētais ieguldītāja profils, investīciju reģions, fonda prospektā noteiktā ieguldījumu politika, fonda apjoms, ieguldītāju struktūra u.c., fonda pārvaldnieki fonda darbības optimizēšanai ir piedāvājuši ieguldījumu fonda “CBL Russian Equity Fund” pievienošanu „CBL US Leaders Equity Fund”.

Ar šo Pārvaldes sabiedrība informē, ka, ņemot vērā iepriekš minēto analīzi, Pārvaldes sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu ierosināt tās izveidotā ieguldījumu fonda “CBL Russian Equity Fund” (turpmāk – Pievienojamais fonds) iekšzemes apvienošanu ar „CBL Asset Management” IPAS izveidoto ieguldījumu fondu “CBL US Leaders Equity Fund” (turpmāk – Iegūstošais fonds), apvienošanas ietvaros veicot ieguldījumu fonda “CBL Russian Equity Fund” ieguldījumu apliecību (ISIN LV0000400190) apmaiņu pret ieguldījumu fonda “CBL US Leaders Equity Fund”  R Acc USD klases ieguldījumu apliecībām (ISIN LV0000401032).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda apvienošanu šā gada 1. novembrī.

Informējam, ka minēto ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā:

 • visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiek nodoti Iegūstošajam fondam;
 • Pievienojamā fondu ieguldītāji kļūst par Iegūstošā fonda klases R Acc USD  ieguldītājiem, ņemot vērā apvienošanās brīdī noteikto ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficientu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecībām pret Iegūstošā fonda klases R Acc USD ieguldījumu apliecībām;
 • Pievienojamais fonds pārstāj pastāvēt bez likvidācijas.

I. Fondu apvienošanas ietekme uz ieguldītājiem un ieguldītāju tiesības

Ņemot vērā to, ka abi apvienošanā iesaistītie ieguldījumu fondi darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, apvienošana neatstās būtisku ietekmi uz Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīga ieguldījumu politika un stratēģija, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti, turklāt Iegūstošajam fondam ir zemāka atlīdzība Pārvaldes sabiedrībai par fonda pārvaldīšanu, pārējās izmaksas abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīgas. Būtiskākā atšķirība ir apvienojamo fondu ieguldījumu reģions: Pievienojamajam fondam Krievijas federācija un Iegūstošajam fondam ASV. Pirms ieguldījumu fondu apvienošanas tiks veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana, kas paredz Pievienojamā fonda finanšu instrumentu daļēju vai pilnīgu pārdošanu. Pēc Pārvaldes sabiedrības ieskatiem līdz pat 100% no Pievienojamā fonda aktīviem uz apvienošanas brīdi var tikt turēti naudas līdzekļu veidā vai noguldījumos kredītiestādēs. Turklāt apvienošanas rezultātā tiks samazināta komisijas maksa līdzekļu pārvaldītājam par ieguldījumu fondu pārvaldīšanu un tiks samazināti kopējie fonda izdevumi.

Ņemot vērā, ka abi apvienojamie fondi ir dibināti un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, uz fondu apvienošanas brīdi nepastāv apstākļi, kas mainītu līdz šim fondu ieguldītājiem piemērojamos nodokļus vai nodevas.

Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu visiem Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:

 1. līdz šā gada 24. oktobrim bez maksas pieprasīt Pārvaldes sabiedrībai veikt abu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.
 2. Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana tiks veikta fondu prospektos noteiktajā kārtībā;
 3. no Pārvaldes sabiedrības iegūt papildu informāciju par ierosināto fondu apvienošanu;
 4. saņemt apvienošanā iesaistīto fondu turētājbankas - AS „Citadele banka” telpās (Republikas laukumā 2A, Rīgā) tās sniegtā atzinuma kopiju par:
 • kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamā un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiks aprēķināts Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients;
 • samaksas apmēru naudā par vienu attiecīgā Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību;
 • ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

II. Būtiskākie fondu apvienošanas aspekti

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums atļaut fondu iekšzemes apvienošanu stājas spēkā četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc lēmuma paziņošanas Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrībai. Līdz ar to plānots, ka Pievienojamā un Iegūstošā fonda apvienošana notiks šā gada 1. novembrī un pēc šā datuma Pievienojamais fonds beigs pastāvēt bez likvidācijas.

Lai nodrošinātu fondu apvienošanu, tiek veiktas šādas darbības:

 1. tiek veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību īpašnieku noskaidrošana;
 2. tiek veikta Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību Klases R Acc USD aktīvu novērtēšana;
 3. Pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda apmaiņas koeficienta aprēķinu, kuru pēc tam apstiprina Pārvaldes sabiedrība un turētājbanka, tas tiek nosūtīts arī  centrālajam vērtspapīru depozitārijam - Nasdaq CSD SE (“CVD”);
 4. pārvaldes sabiedrība iesniedz turētājbankai rīkojumu par Pievienojamā fonda aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam;
 5. Pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda ieguldītāju saraksta sagatavošanu, kurā tiek norādīts ieguldītājiem piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaits un ieguldītājiem apvienošanās rezultātā pienākošais Iegūstošā fonda iegūstošās ieguldījumu apliecību klases R Acc USD apliecību skaits;
 6. Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu CVD dzēst visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības;
 7. Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu CVD par jaunu Iegūstošā fonda iegūstošās ieguldījumu apliecību klases R Acc USD apliecību emisiju, saskaņā ar iepriekš apstiprināto sarakstu atbilstoši 5. apakšpunktam.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, no šā gada 25. oktobra tiks pārtraukta apvienojamo fondu visu klašu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un darījumu veikšana ar tām nebūs iespējama, kā arī netiks veikta apvienojamo fondu visu klašu jaunu ieguldījumu apliecību emisija.

Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda visu klašu ieguldījumu apliecībām sākot ar šā gada 2. novembri.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda Iegūstošās ieguldījumu apliecību Klases R Acc USD ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas palīdz izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un ieguldījumu apliecību klasē un kādi ir ar to saistītie riski, ieguldītāji var iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī pieprasīt, rakstot uz IPAS „CBL Asset Management” e-pastu asset@cbl.lv, vai zvanot uz tālruņa numuru +371 6 701 0810 tās darba laikā. Lai pieņemtu pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar fonda prospektu.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes