Paziņojumi klientiem

03.06.2024

Par grozījumiem pensiju 3.līmeņa pensiju plānu “CBL Sabalansētais”, “CBL Aktīvais”, “CBL Aktīvais USD” un “CBL Indeksu” noteikumos, kas stāsies spēka 2024.gada 22.novembrī

Informējam, ka AS “CBL Atklātais pensiju fonds” (turpmāk – Pensiju fonds) ir izstrādājis grozījumus pensiju 3.līmeņa pensiju plānos “CBL Sabalansētais”, “CBL Aktīvais”, “CBL Aktīvais USD” un “CBL Indeksu” (turpmāk visi kopā saukti “Pensiju plāni”). Ievērojot normatīvo aktu prasības, grozījumi ir tikuši saskaņoti ar Latvijas Banku un tie stāsies spēkā 2024.gada 22.novembrī.

Pensiju plānu noteikumu grozījumi, paredzēs Pensiju fonda tiesības atbilstoši cenrādim piemērot minimālo administrēšanas komisijas maksu 5 EUR/USD apmērā Pensiju plānu dalībniekiem, kuru dalības līguma/-u individuālā konta atlikums vairāk nekā 12 mēnešus pēc kārtas būs 30 EUR/USD (trīsdesmit eiro/Amerikas Savienoto Valstu dolāri, 00 centi) vai mazāks, kā arī pēdējā iemaksa Pensiju plānā individuālajā kontā, pamatojoties uz dalības līgumu, veikta vairāk kā pirms 60 mēnešiem. Ja dalībnieka individuālā konta atlikums ir 0 EUR/USD, komisija netiks ieturēta.

Šobrīd spēkā esošie Pensiju plānu noteikumi, kā arī noteikumi ar grozījumiem, kas stāsies spēkā 2024.gada 22. novembrī, pieejami AS “Citadele banka” mājas lapā: https://www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/. Plašāku informāciju par šajā paziņojumā minēto iespējams saņemt, zvanot uz tālruņa numuru +371 67010146 vai rakstot uz e-pasta adresi pfonds@citadele.lv .

Vienlaikus Pensiju fonds atgādina, ka, papildus pensiju 1. un 2.līmenim, dalība pensiju 3.līmenī palīdzēs nodrošināt Jūsu prognozēto nākotnes pensiju līdz pat 70% no Jūsu pašreizējiem ienākumiem, tādējādi, lai nodrošinātu iemaksu regularitāti Jūsu pensiju 3.līmeņa individuālās dalības līguma kontā un attiecīgi parūpētos par savām vecumdienām, aicinām Jūs noformēt regulāro maksājumu Jūsu AS “Citadele banka” internetbankā, kur Jūs varat brīvi izvēlēties iemaksu apmēru, un jebkurā brīdī to mainīt.

 


1 Privāto pensiju fondu likuma 12.panta trīspadsmito daļa nosaka, ka, ja grozījumi pensiju plānos attiecas uz administratīvo izmaksu palielinašanu, pensiju fonds nosaka, ka pensiju plāna grozījumi stājas spēkā ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc tam, kad saņemta Latvijas Bankas rakstveida piekrišana grozījumiem pensiju plāna un par to ir ticis paziņots dalībniekiem.

 

12.02.2024

Par izmaiņām pensiju plānu “CBL Aktīvais“, CBL Aktīvais USD” un “CBL Sabalansētais” ieguldījumu politikās

Informējam, ka no 2024. gada 12. februāra stājas spēkā izmaiņas pensiju plānu “CBL Aktīvais”, “CBL Aktīvais USD” un “CBL Sabalansētais” (turpmāk – Pensiju plāni) ieguldījumu politikās. Pensiju plānam “CBL Sabalansētais” ir mainīts aktīvu sadalījums, t. i., minētā pensiju plāna ieguldījumi akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā, alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondu apliecībās iepriekšējo 20% vietā tiks palielināti līdz 25% atbilstoši nozarē kopumā piemērojamajam limitam sabalansēto pensiju plānu grupai. Arī pēc izmaiņām pensiju plāns “CBL Sabalansētais” saglabās sabalansētu ieguldījumu stratēģiju, un izmaiņas neietekmēs pensiju plāna dalībnieku ieguldījumu riska līmeni.
Pensiju plānu ieguldījumu politikas ir papildinātas ar detalizētāku aprakstu par to, kā Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītājs integrē ilgtspējas raksturlielumus Pensiju plānu pārvaldīšanas procesā un nodrošina šīs informācijas atklāšanu. Ir precizēts svarīgāko risku apraksts, pievienojot papildu risku “Kredītrisks”, kā arī precizēti terminu skaidrojumi un veikti citi redakcionāli labojumi.
Pensiju plānu Ieguldījumu politikas pieejamas https://www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/. Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, zvanot uz informatīvo tālruni 67010147 vai rakstot uz e-pastu pfonds@cbl.lv.

 

23.07.2022.

Par izmaiņām pensiju 3. plāna noteikumos no 25. jūlija

Pārskatot un attīstot mūsu pakalpojumu klāstu, pilnveidojam arī saistītos noteikumus. Tādēļ vēršam uzmanību, ka esam veikuši izmaiņas pensiju plānu “CBL Sabalansētais”, “CBL Aktīvais” un “CBL Aktīvais USD” noteikumos, saskaņojot to ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Būtiskākās izmaiņas:

 • uzlabots serviss, lai saziņai varētu izmantot arī Citadeles internetbanku;
 • precizēta dalībnieku rīcība, ja darba devējs, kas veic iemaksas pensiju plānā darbinieka labā, būs atzīts par maksātnespējīgu un būs uzsākta bankrota procedūra;
 • rūpējoties par klienta uzkrājumu, arī miruša pensiju plāna dalībnieka papildpensijas kapitāla ieguldīšanu turpināsim līdz papildpensijas kapitāla pilnīgai izmaksai;
 • klientu ērtībai un drošībai, iemaksas pensiju plānā varēs veikt tikai ar pārskaitījumu no Citadeles konta vai ar citu finanšu pakalpojumu sniedzēju starpniecību.

Jaunie noteikumi stājas spēkā no 2022. gada 25. jūlija. Ar noteikumu pilno tekstu aicinām iepazīties: www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/

Atgādinām: lai parūpētos par vienmērīgu iemaksu pensiju 3. līmeņa plāna uzkrājumā, visērtāk ir noformēt regulāro maksājumu internetbankā.

 

30.12.2021.

Par izmaiņām pensiju plāna “CBL Sabalansētais” ieguldījumu politikā

Informējam, ka no 2022. gada 1. jūlija stāsies spēkā izmaiņas pensiju plāna “CBL Sabalansētais” (turpmāk - Pensiju plāns) Ieguldījumu politikā 2021. - 2023. gadam. Tiks mainīts Pensiju plāna aktīvu sadalījums, t.i. Pensiju plāna ieguldījumi akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā, alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondu apliecībās iepriekšējo 20 procentu vietā tiks palielināti līdz 25 procentiem. Arī pēc izmaiņām Ieguldījumu politikā Pensiju plāns saglabās sabalansētu ieguldījumu stratēģiju un izmaiņas neietekmēs Pensiju plāna dalībnieku ieguldījumu riska līmeni.
“CBL Sabalansētais” esošā ieguldījumu politikas versija ir pieejama šeit: https://www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/
Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, zvanot uz informatīvo tālruni 6 701 0147 vai rakstot uz e-pastu pfonds@cbl.lv.

 

22.12.2021.

Par izmaiņām Pensiju plānos “CBL Sabalansētais”, “CBL Aktīvais EUR”, “CBL Aktīvais USD” vispārīgajos noteikumos

Informējam, ka no 2022.gada 1.janvāra tiks veiktas izmaiņas cenrādī saistībā ar atlīdzību līdzekļu pārvaldītājam – t.i. tiks atcelta papildu (mainīgā) atlīdzība līdz 10% no Pensiju plāna aktīvu ieguldīšanas ienākumu vērtības. 
Vispārīgo noteikumu jaunā versija būs pieejama šeit: https://www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/
Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, zvanot uz informatīvo tālruni 6 701 0147 vai rakstot uz e-pastu pfonds@cbl.lv.

 

Akciju sabiedrība „CBL Atklātais pensiju fonds” (Pensiju fonds) informē, ka ņemot vērā likuma "Privāto pensiju fonda likums" aktuālās redakcijas prasības, Pensiju fonds ir izvērtējis un aktualizējis Pensiju fonda pensiju plānu “CBL Aktīvais”, “CBL Aktīvais USD” un “CBL Sabalansētais” Ieguldījumu politikas. Ieguldījumu politikas jaunā redakcijā stāsies spēkā 2021. gada 10. martā.
Rīgā, 01.03.2021.

Akciju sabiedrība „CBL Atklātais pensiju fonds” (Pensiju fonds) informē, ka ņemot vērā 2017. gada 18. maija grozījumus likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” ir izvērtējis un aktualizējis Pensiju fonda pensiju plānu “CBL Aktīvais”, “CBL Aktīvais USD” un “CBL Sabalansētais” Ieguldījumu politikas. Ieguldījumu politikas jaunā redakcijā stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Rīgā, 10.11.2017.

Nodokļu reformas 2018. gadā, kas attieksies uz ilgtermiņa uzkrājumu veicējiem
Rīgā, 07.11.2017.

10.02.2017

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu saņemšanā iedzīvotājiem, kuri izņems uzkrāto papildpensijas kapitālu no pensiju 3.līmeņa

Informējam, ka no 2017. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas attiecas uz tiem iedzīvotājiem, kuri izņems uzkrāto papildpensijas kapitālu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) atvieglojumi par iemaksām pensiju 3.līmenī tika radīti ar mērķi, lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi veidot ilgtermiņa uzkrājumus. Veiktās likumdošanas izmaiņas vēl vairāk akcentē šo mērķi, pēc iespējas samazinot krājēja motivāciju izņemt uzkrāto papildpensijas kapitālu neilgi pēc iemaksas.

Lai saņemtu IIN atvieglojumus par iemaksām, kas pensiju 3. līmenī veiktas pēc 2017. gada 1. janvāra, tām pensiju 3. līmeņa uzkrājumā ir jāatrodas vismaz tajā gadā, kad attiecīgās iemaksas ir veiktas, gan arī pilnu nākamo kalendāro gadu (janvāris - decembris).

Piemērojot IIN atvieglojumu, tiek ņemtas vērā visas Jūsu iemaksas visos pensiju 3.līmeņa pensiju plānos (arī dažādos pensiju fondos) un izmaksas no tiem, kā arī uzkrātā pensiju kapitāla kopsumma. Šo uzdevumu veic Valsts ieņēmumu dienests, tādēļ, ja rodas jautājumi par Jūsu samaksātajiem nodokļiem vai pārmaksāto nodokļu atgriešanu, aicinām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā.

Pateicamies par Jūsu uzticību un veiksmīgo sadarbību!

Ar cieņu,
AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
E-pasts: pfonds@cbl.lv

Avoti:
Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Finanšu ministrijas anotācija grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

 

26.10.2016.
Labas ziņas AS „CBL Atklātais pensiju fonds” pensiju 3.līmeņa klientiem

Informējam, ka no 2016. gada 1. oktobra ir ieviesta gradācija AS „CBL Atklātais pensiju fonds” (turpmāk – Pensiju fonds) atskaitījumiem (turpmāk – Komisija) par pensiju plānu CBL Aktīvais, CBL Aktīvais USD un CBL Sabalansētais (turpmāk – Pensiju plāns) administrēšanu.

Komisiju gradācija tiek piemērota Pensiju plānu dalībniekiem (turpmāk – Klients), kuri piedalās Pensiju plānā uz individuālās dalības līguma pamata.

 

Komisiju gradācija atkarīga:

 • no Pensiju plānā uzkrātā papildpensijas kapitāla uz Komisijas aprēķināšanas brīdi;
 • no veida, kādā individuālās dalības līgums tiek noslēgts.

Komisija tiek samazināta no standarta Komisijas 1,5% gadā no Klienta uzkrātā papildpensijas kapitāla, uz:
 

1% Ja Klienta uzkrātais papildpensijas kapitāls ir 10 000,00 EUR līdz 99 999,00 EUR (vai ir no 12 000,00 ASV dolāriem līdz 111 999,99 ASV dolāriem)
0,2% Ja klienta uzkrātais papildpensijas kapitāls ir 100 000,00 EUR un vairāk (vai 112 000,00 ASV dolāri un vairāk)
1% Ja individuālās dalības līgums noslēgts bankas Citadele internetbankā

Papildu nosacījumi, kas jāņem vērā:

 • Komisijas samazinājums attiecas tikai uz individuālās dalības līgumiem.
 • Komisijas samazinājums tiek piemērots konkrētam individuālās dalības līgumam, nevis Klientam.
 • Komisijas samazinājums, kas piemērots atkarībā no uzkrātā papildpensijas kapitāla, tiek piemērots, ja uz Komisijas aprēķināšanas brīdi Klienta uzkrātais papildpensijas kapitāls atbilst minētajiem kritērijiem.
 • Komisijas likme, kas piemērota atkarībā no uzkrātā papildpensijas kapitāla, var mainīties katru mēnesi, atkarībā no uzkrātā papildpensijas kapitāla lieluma.
 • Ja vienlaikus izpildīti vairāki nosacījumi, tad tiek piemērota mazākā iespējamā Komisijas likme.

Ar Pensiju fonda pensiju plānu noteikumiem iespējams iepazīties Republikas laukumā 2A, Rīgā, kā arī mājas lapā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Pensiju fonda speciālistiem pa tālruni +37167010147 vai apmeklēt jebkuru AS "Citadele banka" klientu apkalpošanas centru visā Latvijā.

Pateicamies par Jūsu uzticību un veiksmīgo sadarbību!

Ar cieņu,
AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Tālr.: +371 6 701 0147, +371 6 706 4656
E-pasts: pfonds@cbl.lv

 

16.05.2016.
Paziņojums par grozījumiem AS „CBL Atklātais pensiju fonds” pensiju plānu noteikumos

Ar šo informējam, ka AS "CBL Atklātais pensiju fonds" (turpmāk - Pensiju fonds) 2016. gada 11. maijā ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) atļauju grozījumu izdarīšanai Pensiju fonda pensiju plānos: "CBL Sabalansētais", "CBL Aktīvais" un "CBL Aktīvais USD".

Saskaņā ar FKTK atļauju, šī gada 11. maijā stājās spēkā grozījumi Pensiju fonda pensiju plānu "CBL Sabalansētais", "CBL Aktīvais" un "CBL Aktīvais USD" noteikumos.

Grozījumi Pensiju fonda pensiju plānos ir veikti saistībā ar 2016. gada 22. marta grozījumiem (kas stājās spēkā 2016. gada 1. aprīlī) Ministru kabineta 2014 gada 21. janvāra noteikumos Nr. 47 "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem". Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka speciālās profesijas, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem, kā arī minimāli nepieciešamo nodarbinātības ilgumu attiecīgajā profesijā.

Atbilstoši iepriekš minētajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos un Pensiju fonda pensiju plānos - ja dalības līgums noslēgts līdz 2016. gada 31. martam, Pensiju fonda pensiju plāna dalībnieka nodarbinātības ilgumam speciālajā profesijā, kurā Ministru kabineta noteikumi paredz samazinātu pensijas vecumu, ir jābūt ne mazākam par 12 (divpadsmit) mēnešiem. Savukārt, ja dalības līgums noslēgts pēc 2016. gada 31. marta, minimāli nepieciešamajam Pensiju fonda pensiju plāna dalībnieka nodarbinātības ilgumam speciālajā profesijā, kurā Ministru kabineta noteikumi paredz samazinātu pensijas vecumu, kopumā ir jābūt vismaz 10 (desmit) gadiem.

Ar Pensiju fonda pensiju plānu noteikumiem iespējams iepazīties Republikas laukumā 2A, Rīgā, kā arī mājas lapā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Pensiju fonda speciālistiem pa tālruni +37167010147 vai apmeklēt jebkuru AS "Citadele banka" klientu apkalpošanas centru visā Latvijā.

Pateicamies par Jūsu uzticību un veiksmīgo sadarbību!

Ar cieņu,
AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Tālr.: +371 6 701 0147, +371 6 706 4656
E-pasts: pfonds@cbl.lv

 

11.03.2015.
Paziņojums par grozījumiem AS „CBL Atklātais pensiju fonds” pensiju plānos
Ar šo informējam, ka AS „CBL Atklātais pensiju fonds” (turpmāk – Pensiju fonds) 2015. gada 5. martā ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) atļauju grozījumu izdarīšanai Pensiju fonda pensiju plānos: „CBL Sabalansētais”, „CBL Aktīvais” un „CBL Aktīvais USD”.

Saskaņā ar FKTK atļauju, šī gada 5. martā stājās spēkā grozījumi Pensiju fonda pensiju plāna „CBL Aktīvais USD” noteikumos. Ar minētajiem grozījumiem ir noteikts nodarbinātības ilgums speciālajās profesijās, kurās Latvijas Republikas tiesību akti paredz samazinātu pensijas vecumu, precizēts, kādi dokumenti ir jāiesniedz pensiju plāna dalībniekam, kura amats ir iekļauts sarakstā ar profesijām, kurām Latvijas Republikas tiesību akti paredz samazinātu pensijas vecumu. Ir precizēts arī, ka pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā tiesības saņemt papildpensijas kapitālu ir dalībnieka mantiniekiem vai citai personai, ja dalības līgumā pensiju plāna dalībnieks tādu norādījis kā papildpensijas kapitāla saņēmēju, neatkarīgi no tā, vai ir sasniegts pensiju plāna dalībnieka pensijas vecums.

Saskaņā ar FKTK atļauju, šī gada 12. septembrī stāsies spēkā grozījumi Pensiju fonda pensiju plānu „CBL Aktīvais”, „CBL Aktīvais USD” un „CBL Sabalansētais” ieguldījumu politikās un līdz ar to arī attiecīgo pensiju plānu noteikumos. Saskaņā ar grozījumiem ir veikti grozījumi pensiju plānu ieguldīšanas noteikumos, precizēti ar ieguldīšanu saistītie riski, līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju pienākumu un pilnvaru apjoms, kā ari veikti citi labojumi.

Ar Pensiju fonda pensiju plānu noteikumiem un ieguldījumu politikām (spēkā esošajām un tām, kas stāsies spēkā š.g.12. septembrī) iespējams iepazīties Republikas laukumā 2A, Rīgā, kā arī mājas lapā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Pensiju fonda speciālistiem pa tālruni +37167010147 vai apmeklēt jebkuru AS „Citadele banka” klientu apkalpošanas centru visā Latvijā.

Pateicamies par Jūsu uzticību un veiksmīgo sadarbību!

Ar cieņu,
AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Tālr.: +371 6 701 0147, +371 6 706 4656
E - pasts: pfonds@cbl.lv

 

06.02.2015.
Paziņojums par grozījumiem AS „CBL Atklātais pensiju fonds” pensiju plānu noteikumos
Pamatojoties uz pensiju fonda AS „CBL Atklātais pensiju fonds” un līdzekļu pārvaldītāja IPAS „CBL Asset Management” nosaukumu maiņu, 2015.gada 6.februārī ir veikti nepieciešamie grozījumi un mainīti pensiju plānu nosaukumi (no „Citadele Aktīvais” uz „CBL Aktīvais”, no „Citadele Aktīvais USD” uz „CBL Aktīvais USD” un no „Citadele Sabalansētais” uz „CBL Sabalansētais”).

Turpmākās iemaksas lūdzam veikt, norādot šādus saņēmēja rekvizītus:

Pensiju plānam „CBL Aktīvais”
Saņēmējs: AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Saņēmēja reģ.Nr.: 40003397312
Konta numurs: LV46PARX0000299401014
Maksājuma detaļas: Vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs.

Pensiju plānam „CBL Aktīvais USD”
Saņēmējs: AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Saņēmēja reģ.Nr.: 40003397312
Konta numurs: LV32PARX0000299400005
Maksājuma detaļas: Vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs.

Pensiju plānam „CBL Sabalansētais”
Saņēmējs: AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Saņēmēja reģ.Nr.: 40003397312
Konta numurs: LV86PARX0000299400003
Maksājuma detaļas: Vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs.

Šim paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs un līgumu pārslēgšana ar AS „CBL Atklātais pensiju fonds” nav jāveic. Pensiju plānu nosaukumu maiņa neietekmēs turpmāko papildpensijas kapitāla pārvaldīšanu. Ar pensiju plānu noteikumiem un ieguldījumu politikām iespējams iepazīties Republikas laukumā 2A, Rīgā, kā arī mājas lapā www.cbl.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AS „CBL Atklātais pensiju fonds” speciālistiem pa tālruni +37167010147 vai apmeklēt jebkuru AS „Citadele banka” klientu apkalpošanas centru visā Latvijā.

Ar cieņu,
AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Tālr.: +371 6 701 0147, +371 6 706 4656
E - pasts: pfonds@cbl.lv

 

23.12.2014.
Paziņojums par AS „Citadele atklātais pensiju fonds” nosaukuma maiņu

Vēlamies Jūs informēt, ka bankas Citadele meitas uzņēmums – ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „Citadele Asset Management” – plāno paplašināt darbību ārvalstu tirgos. Lai uzņēmuma nosaukums būtu starptautisks un vieglāk uztverams, IPAS „Citadele Asset Management” ir mainījis nosaukumu uz IPAS „CBL Asset Management”. Līdz ar IPAS„Citadele Asset Management” nosaukumu maina arī bankas meitassabiedrība AS „Citadele atklātais pensiju fonds” - uz AS „CBL Atklātais pensiju fonds”.

Šim paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs un līgumu pārslēgšana ar AS „CBL Atklātais pensiju fonds” nav jāveic. Visi iepriekš noslēgtie un spēkā esošie līgumi ar AS „Citadele atklātais pensiju fonds” paliek spēkā.

Papildus informējam, ka AS „CBL Atklātais pensiju fonds” reģistrācijas numurs un juridiskā adrese saglabājas iepriekšējā. Ir mainīta uzņēmuma e-pasta adrese – uz pfonds@cbl.lv, kā arī no janvāra tiks mainīta mājas lapas adrese uz www.cbl.lv.

Turpmāk pensiju 3. līmeņa iemaksas lūdzam veikt, norādot šādus saņēmēja rekvizītus:

Pensiju plānam „Citadele Aktīvais”
Saņēmējs: AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Saņēmēja reģ. Nr.: 40003397312
Konta numurs: LV46PARX0000299401014
Maksājuma detaļas: Vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs.

Pensiju plānam „Citadele Aktīvais USD”
Saņēmējs: AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Saņēmēja reģ.Nr.: 40003397312
Konta numurs: LV32PARX0000299400005
Maksājuma detaļas: Vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs.

Pensiju plānam „Citadele Sabalansētais”
Saņēmējs: AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Saņēmēja reģ.Nr.: 40003397312
Konta numurs: LV86PARX0000299400003
Maksājuma detaļas: Vārds, uzvārds, personas kods, līguma numurs.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar AS „CBL Atklātais pensiju fonds” speciālistiem pa tālruni +37167010147, kā arī droši jautājiet jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā.

Ar cieņu,
AS „CBL Atklātais pensiju fonds”
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr.: +371 6 701 0147, +371 6 706 4656
Fakss: +371 6 706 4669
E-pasts: pfonds@cbl.lv

 

10.10.2014.
Paziņojums par Citadele pensiju 3. līmeņa plānu apvienošanu

 

 

30.04.2013.
Informējam, ka pensiju plānos ir veikti grozījumi (reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā š.g. 25. aprīlī). Ar pensiju plāniem iespējams iepazīties mājas lapā www.citadele.lv sadaļā Privātpersonām/Pensija, kā arī bankas Citadele klientu apkalpošanas centros. Pensiju plānos veiktas redakcionālas izmaiņas.

 

 

25.06.2012.
Informējam, ka pensiju plānos veikti grozījumi (reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā š.g. 15.jūnijā). Ar pensiju plāniem iespējams iepazīties mājas lapā www.citadele.lv sadaļā Privātpersonām/Pensija, kā arī bankas Citadele klientu apkalpošanas centros. Pensiju plānos veiktas redakcionālas izmaiņas, kā arī precizēta kārtība maksātāja norādīšanai individuālās dalības līgumos gadījumos, kad iemaksas dalībnieka labā veic cita persona.

 

Ja Jūsu individuālās dalības līgumā iemaksas bez Jums veic vēl kāda cita fiziska vai juridiska persona, lūdzam aizpildīt līguma pielikumu par maksātājiem jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā.

 

2010. gads
Informējam, ka katram pensiju plānu dalībniekam, kurš ir internetbankas lietotājs, no 2010.gada 7.jūnija būs pieejama pensiju plāna dalībnieka individuālā konta stāvokļa atskaite par 2009.gadu internetbankas sadaļā „Atskaites”.

 

Šādu rakstveida atskaišu sniegšanas kārtību pensiju fonds izmantos arī nākamajos gados, un internetbankas lietotājiem atskaites pa pastu vairs netiks izsūtītas. Jaunievedums ļaus pensiju plānu dalībniekiem savlaicīgāk saņemt atskaiti par darbības gada rezultātiem, kā arī samazinās pensiju plānu administrēšanas izdevumus.

 

2009. gads
AS „Citadele atklātais pensiju fonds” paziņo, ka no 2009.gada pensiju fondam ir mainījusies zvērinātu revidentu komercsabiedrība, un tā ir SIA “PricewaterhouseCoopers”. Zvērinātā revidenta sniegtais atzinums par pensiju fonda darbību 2009.gadā ir bez iebildēm. Ar pilnu atskaites tekstu varat iepazīties pensiju fonda mājas lapas sadaļā „Gada finanšu pārskats” vai biroja telpās Rīgā, Republikas laukumā 2a (iepriekš piesakoties pa tālruni 6 706 4717).