Atbilstibas uzraudziba

Atbilstības uzraudzība (angl. - compliance) ir sabiedrības darbības atbilstība saistošajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem. CBL Asset Management darbojas saskaņā ar attiecīgajiem LR un ES normatīvajiem aktiem un ievēro labākos starptautiskās prakses standartus.

Atbilstības uzraudzības procesā iekļaujas arī pasākumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai. AML (Anti Money Laundering) darbības politika un procedūras ir izstrādātas atbilstoši:

  • FKTK rekomendācijām;
  • FATF 40+9 rekomendācijām;
  • Basel un Wolfsberg AML rekomendācijām;
  • U.S. Patriot Act, AML Regulations.

CBL Asset Management ievēro arī:

  • Eiropas tirgus infrastruktūras regulu Nr. 648/2012 European Market Infrastructure Regulation (EMIR);
  • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);
  • The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID – 2004/39/EC).

Visi CBL Asset Management atvērtie fondi atbilst UCITS IV (Eiropas Parlamenta un padomes direktīva 2009/65/EK).

Visi CBL Asset Management alternatīvi fondi atbilst Komisijas Deleģētai Regulai Nr. 231/2013, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES