Ilgtspēja un iesaistīšanās politika

Apdrošinātāja piedāvāto apdrošināšanas ieguldījumu produktu mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi 2019.gada 27.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 Par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, izpratnē.

Apdrošinātājs ilgtspējas risku (vides, sociālu vai pārvaldības notikumu vai apstākļu, kas, ja tas notiek varētu radīt negatīvu būtisku ietekmi uz ieguldījumu vērtību) pārvaldībai, kā sev saistošu ir pieņēmis IP AS “CBL Asset Management” (turpmāk – Pārvaldītājs) “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” dokumentu, tādejādi Apdrošinātāja ilgtspējas risku pārvaldības procesus integrējot AS “Citadele banka” grupas līmenī.

Šāds lēmums pamatots ar Apdrošinātāja ieguldījumu darbības specifiku, novērtējot, ka Apdrošinātāja darbībai piemītošie Ilgtspējas riski nav nozīmīgi, jo praksē Apdrošinātājs, apdrošināšanas ieguldījumu produktu piedāvājuma ietvaros, saviem klientiem nodrošina iespēju veikt ieguldījumus tikai Pārvaldītāja ieguldījumu fondos, bet pats Apdrošinātājs ieguldījumu lēmumu pieņemšanā nepiedalās.

Pārvaldītājs ir pievienojies Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītai deklarācijai par “Atbildīgu investīciju principu” (Principles for Responsible Investment) ievērošanu, pilnveidojot pārvaldības procesus un ietverot ieguldījumu procesā Ilgtspējas faktoru izvērtēšanu.

Pārvaldītāja “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” un detalizēta informācija par Ilgtspējas faktoru integrāciju Pārvaldītāja ieguldījumu fondu pārvaldes procesā, t.sk. par būtiskas negatīvas ietekmes (Regulas (ES) 2019/2088 izpratnē) mazināšanu, pielietotajām metodēm, informācijas un datu ieguves avotiem, limitiem, ja tādi tiek noteikti, un to atbilstības kontroli, pieejama interneta tīmekļa vietnē.