Ilgtspēja un iesaistīšanās

Citadele grupai ilgtspēja nozīmē attīstīt uzņēmējdarbību saskaņā ar sociālajiem, vides un ekonomiskajiem (ESG) mērķiem. Tas ietver cieņu pret vidi un atbildīgu un ētisku praksi pieņemtajos lēmumos, piedāvātajos produktos un sniegtajos pakalpojumos. CBL Life atbalsta šādu pieeju un darbojas šīs uzņēmējdarbības modeļa ietvaros, lai sasniegtu Citadele grupas mērķus ESG jomā.

CBL Life sniedz informāciju par apdrošināšanas produktu ilgtspēju, savukārt informāciju par ilgtspēju uzņēmuma līmenī sniedz Citadele grupa.

Citadele Grupas ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Citadele grupa ir apņēmusies saskaņot savu darbību un portfeli ar Parīzes nolīguma mērķiem un termiņiem. Lai to īstenotu, Citadele grupa ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam pāriet uz klimatneitralitāti, sasniedzot neto nulles emisijas, tostarp finansētās emisijas. Lai to sasniegtu, Citadele grupa koncentrēsies uz:

 • finansēto emisiju samazināšanu, 
 • oglekļa emisiju neitralitātes sasniegšanu sava biroja darbībā, un 
 • turpināšanu finansēt pāreju, nodrošinot videi draudzīgu finansējumu un ieguldījumu iespējas.

Citadele grupas lielāko ietekmi uz vidi rada finansēšanas un investīciju darbības. Tajā pašā laikā, ne mazāk svarīgi ir nodrošināt, lai mūsu pašu patēriņš būtu ilgtspējīgs. 2023. gadā Citadele grupa ir turpinājusi samazināt savas darbības ietekmi uz vidi. Tagad Citadele grupas galvenās mītnes visās trīs Baltijas valstīs 100% darbojas ar atjaunojamo enerģiju. Citadele grupa, t.sk. CBL Life ievēro zaļā biroja principus un ir klimatneitrāla savā biroja darbībā no 2023. gada, kompensējot neizbēgamās pašu emisijas. 2024. gadā mēs turpinām strādāt, lai samazinātu biroja darbību oglekļa pēdas nospiedumu.

Mēs apzināmies, ka Citadele grupas uzņēmējdarbības lēmumi var ietekmēt vidi un sabiedrību gan tieši ar savu darbību, gan netieši ar saviem finansētajiem projektiem, tādēļ mūsu mērķis ir mazināt negatīvo un pēc iespējas palielināt pozitīvo nefinanšu ietekmi uz vidi un sabiedrību, vienlaikus pārvaldot Citadele grupas vides riskus un iespējas.

Citadele grupas ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir strukturēta, pamatojoties uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Esam noteikuši prioritātes – piecus ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības stratēģiju un darbu ilgtspējas jomā un kas attiecas uz jomām, kurās Citadele grupai ir vislielākās iespējas mainīt situāciju. 

Pieci prioritārie mērķi:

 • Laba veselība un labklājība (3. IAM)
 • Pieejama un atjaunojama enerģija (7. IAM)
 • Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme (8. IAM)
 • Ražošana, inovācijas un infrastruktūra (9. IAM)
 • Rīcība klimata jomā (13. IAM). 

Citadele grupa regulāri seko līdzi izmaiņām uzņēmējdarbības vidē un jomu regulējošajos normatīvajos aktos, lai sniegtu aktuālu informāciju. CBL Life atbildīgais valdes loceklis par ESG risku pārvaldību aktīvi tiek iesaistīts Citadele grupas darba grupās, kas saistītas ar ilgtspējīgām iniciatīvām, iesaistoties stratēģisko nostādņu veidošanā un īstenošanā. Tas sniedz iespēju CBL Life iesaistīties izvirzīto mērķu sasniegšanas rīcības plānā Citadele grupas līmenī.

Plašāka informācija par Citadele grupas ilgtspējas stratēģiju un progresu ilgtspējas jomā ir atklāta Ilgtspējas pārskatā par 2023. gadu un ESG politikā (atjaunināta 2024. gadā). CBL Life atbalsta Citadele grupas ilgtspējas stratēģiju, sniedzot ieguldījumu tās īstenošanā.

Citadele grupas Ilgtspējas pārskats sagatavots saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas Ilgtspējas ziņošanas standartiem (GRI standartiem) GRI 1: Foundation 2021 un ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas darba grupas (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) rekomendācijām.

Ilgtspējas risku integrēšana apdrošināšanas produktos

Ilgtspējas risks apzīmē potenciālu papildu izmaksu vai zaudējumu risku, kas rodas, nepievēršot pienācīgu uzmanību ESG faktoriem. Ilgtspējas faktori tiek definēti kā tūlītēja vai pastāvīga stāvokļa maiņa vides, sociālās vai pārvaldības jomā, kam ir ekonomiska ietekme uz finanšu aktīvu vērtību, un šie faktori var būtiski ietekmēt ne tikai pašreizējo situāciju, bet arī nākamo paaudžu dzīves kvalitāti un iespējas.

ESG faktori ir ieguvuši ievērojamu nozīmi ieguldījumu lēmumos, un CBL Life uzskata, ka ESG faktori laika gaitā var ietekmēt CBL Life apdrošināšanas produktu vērtību.

CBL Life piekrīt viedoklim, ka, integrējot ESG faktorus aktīvu pārvaldībā, ieguldījumu atdeve palielinās vai saglabājas neitrāla pie zemāka kopējā riska līmeņa, par ko liecina arī akadēmiskie pētījumi. Turklāt, apdrošināšanas produktu aktīvu pārvaldīšanā integrējot ESG faktorus, tiek sniegta artava pasaules ilgtspējīgai attīstībai.

CBL Life ir uzticējis līdzekļu pārvaldību IPAS “CBL Asset Management” (turpmāk – Līdzekļu pārvaldītājs). CBL Life ilgtspējas risku pārvaldībai, kā sev saistošu ir pieņēmis Līdzekļu pārvaldītāja “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” (2024. gada februāris, 5.0 versija) dokumentu, tādejādi ilgtspējas risku pārvaldības procesus integrējot Citadele grupas līmenī. Vienlaikus CBL Life ir iecēlis atbildīgo valdes locekli par ESG risku pārvaldību uzņēmumā.

Šāds lēmums pamatots ar CBL Life ieguldījumu darbības specifiku, novērtējot, ka CBL Life darbībai piemītošie Ilgtspējas riski nav nozīmīgi, jo praksē CBL Life apdrošināšanas ieguldījumu produktu piedāvājuma ietvaros saviem klientiem nodrošina iespēju veikt ieguldījumus tikai Līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu fondos, bet pats CBL Life ieguldījumu lēmumu pieņemšanā nepiedalās. Līdzekļu pārvaldītājs pārvalda ar ESG saistītos faktorus. Tas tiek darīts, izmantojot negatīvo jeb izslēgšanas atlasi un pozitīvā jeb labāko atlasi, atkarībā no konkrētā ieguldījumu produkta izvēles.

Līdzekļu pārvaldītājs ir pievienojies Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītai deklarācijai par “Atbildīgu investīciju principu” (Principles for Responsible Investment) ievērošanu, pilnveidojot pārvaldības procesus un ietverot ieguldījumu procesā ESG faktoru izvērtēšanu.

Līdzekļu pārvaldītāja “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” un detalizēta informācija par ESG faktoru integrāciju Līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu pārvaldes procesā, tostarp par būtiskas negatīvas ietekmes (Regulas (ES) 2019/2088 izpratnē) mazināšanu, izmantotajām metodēm, informācijas un datu ieguves avotiem, limitiem, ja tādi tiek noteikti, un to atbilstības kontroli, pieejama šeit. Kā arī Līdzekļu pārvaldītājs katru gadu atklāj informāciju par iesaistīšanās politikas īstenošanu – pieejams šeit (2022. gads, 1.0. versija).

Jāņem vērā, ka sakarā ar ESG kritēriju piemērošanu un integrāciju pastāv zaļmazgāšanas risks. Zaļmazgāšana (greenwashing) ir nepatiesa iespaida radīšana vai maldinošas informācijas sniegšana, kas izraisa vai var izraisīt ieguldītājam nepamatotu uzskatu, ka attiecīgie ieguldījuma produkti ir videi draudzīgi vai tiem ir lielāka pozitīvā ietekme uz vidi, nekā tas ir patiesībā. Lai izvairītos no zaļmazgāšanas riska, CBL Life un Līdzekļu pārvaldītājs strikti ievēro juridiskās un normatīvās prasībās attiecībā uz riska pārvaldīšanu.

Pieņemot ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (SFDR) ir ES mēroga regula, kuras mērķis ir palielināt caurskatāmību attiecībā uz finanšu produktu vides un sociālo ietekmi.

SFDR pieprasa apdrošināšanas sabiedrībām klasificēt katru savu apdrošināšanas produktu kā SFDR 6., 8. vai 9. panta produktu un atklāt noteiktu informāciju saskaņā ar šo norādi ar mērķi dalībniekiem nodrošināt lielāku pārredzamību pirms ieguldījuma:

 • SFDR 6. panta apdrošināšanas produkts – apdrošināšanas produkts bez ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa un bez saistībām attiecībā uz ieguldījumiem aktīvos ar vides un/vai sociālo labumu, t. i., apdrošināšanas produkts, kurš nav klasificējams kā SFDR 8. vai 9. panta apdrošināšanas produkts.
 • SFDR 8. panta apdrošināšanas produkts – apdrošināšanas produkts, kurš veicina ieguldījumus ar labvēlīgu ietekmi vides un/vai sociālajos raksturlielumos. Šāda veicināšana var ietvert noteiktu videi un sociāli kaitīgu izvērtēšanu vai attiecīga reitinga apsvēršanu, pieņemot ieguldījumu lēmumus. 
 • SFDR 9. panta apdrošināšanas produkts – apdrošināšanas produkts, kura mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi, kas veicina vides un/vai sociālo mērķu sasniegšanu.

Lai izpildītu spēkā esošās normatīvās prasības, Līdzekļu pārvaldītājs ir sagatavojis aprakstu par ESG risku integrēšanu lēmumu pieņemšanā. Informācijas par ieguldījumiem fondos, kurus var izvēlēties noslēdzot dzīvības apdrošināšanas līgumu ar uzkrājumu, atklāšana pirms līguma noslēgšanas ir pieejama šeit.

Līdzekļu pārvaldītājs, veicot CBL Life izstrādāto apdrošināšanas produktu pārvaldi, neveic ar taksonomiju saskaņotus ieguldījumus un neņem vērā būtisku negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Šādi riski nav un nebūs atspoguļoti periodiskajā ziņojumā, ņemot vērā, ka CBL Life piedāvāto apdrošināšanas produktu mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi SFDR izpratnē.

Informācija atjaunota 2024. gada 31. maijā.