CBL Asset Management

Par izmaiņām „Citadele Asset Management” IPAS ieguldījumu fonda „Citadele Strategic Allocation Funds” pamatdokumentos un ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju

Publicēts

„Citadele Asset Management” IPAS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka izpildot 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasības, Sabiedrība ir veikusi nepieciešamos grozījumus tās pārvaldībā esošā ieguldījumu fonda „Citadele Strategic Allocation Funds”, kas ir ieguldījumu fonds ar sešiem apakšfondiem: „Citadele Universal Strategy Fund – USD”, „Citadele Universal Strategy Fund – EUR”, „Citadele Balanced Strategy Fund – USD”, „Citadele Balanced Strategy Fund – EUR”, „Citadele Active Strategy Fund – USD”, „Citadele Active Strategy Fund – EUR”, prospektā un pārvaldes nolikumā, kā arī aizstājusi fondu saīsināto prospektu ar ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju (IPP ), kas tiek sagatavota katram apakšfondam.

Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija satur svarīgu informāciju par apakšfondiem, t.sk. mērķus un ieguldījumu politiku, izmaksas, apakšfondu iepriekšējās darbības rādītājus un riska un ienesīguma profila aprakstu, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai tie varētu izprastu ieguldījuma fondā būtiskos aspektus un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.

Grozījumi Sabiedrības pārvaldībā esošā ieguldījumu fonda „Citadele Strategic Allocation Funds” prospektā un pārvaldes nolikumā, kā arī apakšfondu IPP stājas spēkā 2013. gada 8. novembrī.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes