Banka Citadele

Izmaiņas ieguldījumu pakalpojumu jomā no 03.01.2018.

Publicēts

Vēlamies Jūs informēt, ka, sākot ar 03.01.2018., ieguldījumu pakalpojumu jomā stāsies spēkā būtiski tiesību aktu grozījumi, kas līdztekus citām izmaiņām skars:

  • klientu rīkojumu par finanšu instrumentu darījumiem izpildi;
  • finanšu instrumentu darījumu atklāšanu un ziņošanu;
  • pārskatu, kā arī informācijas par finanšu instrumentiem, izmaksām un riskiem sniegšanu klientiem (ar 03.01.2018. tiesību akti paredzēs sniegt klientam kontu pārskatu reizi ceturksnī, kā arī biežāk tiesību aktos noteiktajos gadījumos);
  • finanšu instrumentu notikumus.

PAR JAUNU FINANŠU INSTRUMENTU KONTU UN DARĪJUMU LĪGUMU

Informējam, ka, ievērojot iepriekš minētos tiesību aktu grozījumus, AS “Citadele banka” (turpmāk – Banka) ir veikusi izmaiņas ar Jums noslēgtā līguma par finanšu instrumentu kontu atvēršanu un apkalpošanu noteikumos (turpmāk – Noteikumi). Līgums turpmāk sauksies – Finanšu instrumentu kontu un darījumu līgums.

Noteikumu grozījumi stāsies spēkā 03.01.2018. Aicinām iepazīties ar Noteikumu jauno redakciju šeit vai jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā.

Ja nepiekrītat grozījumiem, Jūs varat vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstveidā (t.sk. internetbankā) informējot Banku līdz 03.01.2018. Ja līdz šim datumam Banka nebūs saņēmusi informāciju par līguma izbeigšanu, tad tiks uzskatīts, ka Jūs piekrītat Noteikumu grozījumiem.

Informējam, ka pirms līguma izbeigšanas nepieciešams izpildīt līgumā paredzētās saistības un nodrošināt, ka Jūsu finanšu instrumentu kontā nav naudas līdzekļu un vērtspapīru atlikuma.

UZMANĪBU! Klientus, kuriem finanšu instrumentu kontu un darījumu līgums, saskaņā ar kuru Banka apkalpo to finanšu instrumentu kontus, noslēgts līdz 2012. gada 3. augustam, aicinām sazināties ar Banku un pārslēgt līgumu, jo esošais līgums nesatur aktuālu informāciju. Pretējā gadījumā Banka būs spiesta ierobežot ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, sākot ar 03.01.2018.

Papildus atgādinām, ka, ja līgumā par finanšu instrumentu kontu atvēršanu un apkalpošanu Jūs izvēlējāties kādu dokumentu saņemt no Bankas papīra formā, piemēram, konta pārskatu, tad Banka to sūtīs Jums pa pastu, piemērojot par to komisijas maksu saskaņā ar Bankas cenrādi. Aktuālā Bankas cenrādī uz šī paziņojuma nosūtīšanas dienu noteiktā komisijas maksa ir 7 EUR* par vēstuli, papildus atlīdzinot Bankai faktiskās izmaksas. Informācijas sūtīšana klientam pa pastu var arī būtiski aizkavēt pakalpojumu sniegšanu.

* Banka ir tiesīga vienpusējā kārtā veikt izmaiņas tās cenrādī.

Klientus, kuriem finanšu instrumentu kontu un darījumu līgums ir noslēgts līdz 2012. gada 3. augustam, saskaņā ar kuru Banka apkalpo finanšu instrumentu kontus, nesatur aktuālu informāciju, tāpēc Banka aicina līgumu pārslēgt.

PAR LEI KODIEM DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM

Informējam, ka, sākot ar 2018. gada 3. janvāri, LEI kods būs nepieciešams visām juridiskām personām, kuras veiks darījumus ar jebkuriem finanšu instrumentiem, t.sk. veicot finanšu instrumentu pārvedumus.

LEI kodus ir tiesīgas piešķirt Globālo juridisko personu identifikatoru sistēmas (GLEIF - Global Legal Entity Identifier Foundation) autorizētās iestādes (LOC - Local Operating Unit). Ar autorizēto iestāžu sarakstu varat iepazīties GLEIF interneta mājas lapā. Klienta pienākums ir sazināties ar kādu no autorizētajām iestādēm (LOC) un iegādāties LEI kodu.

LEI kodam ir noteikta reģistrācijas un gada abonēšanas maksa.

Ja klients nebūs iegādājies LEI kodu, tad klientam nebūs iespējas veikt nekādas darbības ar kontā esošajiem finanšu instrumentiem, t.sk. iesniegt rīkojumus par finanšu instrumentu pirkšanu, pārdošanu vai pārvedumu.

Ar plašāku informāciju par LEI kodiem Jūs varat iepazīties šeit.

PAR INDIVIDUĀLU KONTU NASDAQ CENTRĀLAJĀ VĒRTSPAPĪRU DEPOZITĀRIJĀ

Informējam, ka Bankas klientiem ir iespēja atvērt individuālu kontu Nasdaq centrālajā vērtspapīru depozitārijā (turpmāk – CVD), CVD Latvijā un Igaunijā reģistrētu finanšu instrumentu turēšanai.

Informācija par finanšu instrumentu kontu veidiem, izmaksām un riskiem ir pieejama šeit, kā arī jebkurā Bankas klientu apkalpošanas centrā.

Ja vēlaties ar Bankas starpniecību atvērt individuālu kontu CVD Latvijā un Igaunijā reģistrētu finanšu instrumentu turēšanai, lūdzam iesniegt par to Bankai rīkojumu saskaņā ar jaunajiem Noteikumiem. Šādā gadījumā Noteikumu grozījumi attiecībā uz Jums stāsies spēkā agrāk – dienā, kad Banka saņems Jūsu rīkojumu par individuāla konta atvēršanu CVD.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Bankas Turētājbankas pakalpojumu nodaļu pa tālruni +371 67010778 vai e-pastu custody@citadele.lv.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes