CBL Asset Management

CBL Asset Management veic pārmaiņas pasaules ilgtspējīgas attīstības veicināšanai

Publicēts

Ilgtspējīgu ieguldījumu pionieris Baltijā, Citadeles meitas uzņēmums CBL Asset Management, kurš savulaik viens no pirmajiem reģionā parakstīja ANO Atbildīgu Ieguldījumu Principu (PRI) un izveidoja pirmo ilgtspējīgu ieguldījumu pensiju plānu Latvijā, sper nākamo soli ilgtspējas virzienā, reģistrējot fondu CBL Global Emerging Markets Bond Fund kā Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) regulas 8. panta ieguldījumu fondu. CBL AM pārvaldītāju komanda turpmāk šī fonda ieguldījumu atlasē papildus vispārējam ilgtspējas risku izvērtējumam, kas ir ticis veikts jau līdz šim, piešķirs īpašu vērību arī atsevišķiem rādītajiem, kas tieši saistāmi ar izvēlētiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

2022. gadā CBL Asset Management definēja prioritāros ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuros uzņēmums saskata praktiski īstenojamu iespēju sasniegt mijiedarbību starp pārvaldīto portfeļu investīciju mērķiem un pasaules ilgtspējīgas attīstības mērķiem.  

CBL AM izvēlētie ANO mērķi ir: 

  • Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu. 
  • Veicināt visiem noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu. 
  • Veikt steidzamākos pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi. 

Lai sasniegtu rezultātus ANO attīstības mērķu īstenošanā, CBL Asset Management meklē iespējas paaugstināt tās pārvaldībā esošo ieguldījumu produktu ilgtspējas latiņu. Līdz ar to 2023. gada 11. janvārī tika reģistrēti ieguldījumu fonda CBL Global Emerging Markets Bond Fund prospekta grozījumi* , kuru pamatmērķis ir nodrošināt fonda atbilstību SFDR regulas 8. panta prasībām. Rezultātā fonda ieguldītājiem turpmāk būs iespēja gūt kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus tādu uzņēmumu parāda vērtspapīros, kas veicina vides un sociālās ilgtspējas mērķu sasniegšanu. 

“Izvērtējot faktisko datu pieejamību, CBL AM pārvaldītāju komanda piešķirs īpašu vērību arī atsevišķiem rādītajiem, kas tieši saistāmi ar izvēlētajiem ANO mērķiem. Šo rādītāju vidū ir atjaunīgo energoresursu īpatsvars kopējā emitenta patēriņā, siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte uzņēmumu ieņēmumos, kā arī korupcijas ierobežošanas, cilvēktiesību aizsardzības un darbaspēka aizsardzības rādītāji. Ilgtspējas datu pieejamība pēdējo gadu laikā pārliecinoši uzlabojas, tādēļ rādītāji laika gaitā varētu mainīties, ja tas ļaus tiešāk vai efektīvāk veicināt kādu no CBL AM izvēlētajiem ANO mērķiem,” skaidro Kārlis Purgailis, Citadeles meitas uzņēmuma CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs.  

Sustainable Finance Disclosure Regulation regula nosaka, ka šāda veida ieguldījuma fondi veicina ieguldījumus ar labvēlīgu ietekmi uz apkārtējo un/ vai sociālo vidi. Šādu iniciatīvu atbalstīšana var ietvert noteiktu videi un sociāli kaitīgu raksturlielumu izvērtēšanu vai attiecīga reitinga apsvēršanu, pieņemot ieguldījumu lēmumus. 

*Par ieguldījuma fonda“CBL Global Emerging Markets Bond Fund” prospekta grozījumiem  

Ar šo informējam, ka Latvijas banka 11.01.2023. ir reģistrējusi ieguldījumu fonda “CBL Global Emerging Markets Bond Fund” (Fonds) prospekta grozījumus, kuri stāsies spēkā sākot ar 22.01.2023. Fonda prospekta grozījumu pamatmērķis ir nodrošināt  Fonda atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 8.panta prasībām. Lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un unificētu visu Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektu tekstu, tika precizēti un papildināti Prospektā lietoto terminu skaidrojumi, papildināts ar punktu par citiem maksājumiem, kas tiek maksāti no Fonda mantas, atjaunota informācija par Sabiedrības padomes sastāvu un citiem Sabiedrības pārvaldāmiem ieguldījumu fondiem, papildināta sadaļa par turētājbankas atbildību, grozīta sadaļa par atalgojuma politiku, kā arī veikti citi redakcionāli labojumi. Fonda gorzītā prosketa teksts atrodams https://www.cblam.lv/lv/funds/global-emerging-usd/docs/.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes