Banka Citadele

CBL Asset Management turpina veicināt ilgtspējīgu ieguldījumu pieeju

Publicēts

Citadeles meitas uzņēmums CBL Asset Management, kurš savulaik viens no pirmajiem reģionā parakstīja ANO Atbildīgu Ieguldījumu Principu (PRI) un izveidoja pirmo pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu Latvijā, kas finanšu instrumentu atlases procesā īpašu uzmanību pievērš vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktoriem, turpina attīstīt ilgtspējīgu ieguldījumu pieeju, reģistrējot fondu CBL European Leaders Equity Fund kā Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) regulas 8. panta ieguldījumu fondu. Turpmāk šī fonda ieguldījumu atlasē papildus vispārējam ilgtspējas risku izvērtējumam, kas ir ticis veikts jau līdz šim, īpaša vērība tiks piešķirta arī atsevišķiem rādītajiem, kas tieši saistāmi ar izvēlētiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.  

2023. gadā CBL Asset Management definēja prioritāros ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuros uzņēmums saskata praktiski īstenojamu iespēju sasniegt mijiedarbību starp pārvaldīto portfeļu investīciju mērķiem un pasaules ilgtspējīgas attīstības mērķiem.   

CBL Asset Management izvēlētie ANO mērķi ir: 

  • Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu.  
  • Veicināt visiem noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu.  
  • Veikt steidzamākos pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.  

Lai sasniegtu rezultātus ANO attīstības mērķu īstenošanā, CBL Asset Management meklē iespējas paaugstināt tās pārvaldībā esošo ieguldījumu produktu ilgtspējas latiņu. Jau pērn ieguldījumu fonds CBL Global Emerging Markets Bond Fund tika reģistrēts kā SFDR regulas 8. panta ieguldījumu fonds, un tagad arī CBL European Leaders Equity Fund būs atbilstošs šai regulai. Līdz ar to fonda ieguldītājiem ir iespēja gūt kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus tādu uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kas veicina vides un sociālās ilgtspējas mērķu sasniegšanu.   

“Izvērtējot faktisko datu pieejamību, CBL Asset Management pārvaldītāju komanda piešķir īpašu vērību arī atsevišķiem rādītājiem, kas tieši saistāmi ar izvēlētajiem ANO mērķiem. Šo rādītāju vidū ir siltumnīcefekta gāzu emisiju intensitāte uzņēmumu ieņēmumos, ūdens patēriņa intensitāte, kā arī korupcijas ierobežošanas, cilvēktiesību aizsardzības un darbaspēka aizsardzības rādītāji. Ilgtspējas datu pieejamība pēdējo gadu laikā pārliecinoši uzlabojas, tādēļ rādītāji laika gaitā varētu mainīties, ja tas ļaus tiešāk vai efektīvāk veicināt kādu no CBL AM izvēlētajiem ANO mērķiem,” skaidro Kārlis Purgailis, Citadeles meitas uzņēmuma CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs.   

Sustainable Finance Disclosure Regulation regula nosaka, ka šāda veida ieguldījumu fondi veicina ieguldījumus ar labvēlīgu ietekmi uz apkārtējo un/ vai sociālo vidi. Šādu iniciatīvu atbalstīšana var ietvert noteiktu videi un sociāli kaitīgu raksturlielumu izvērtēšanu vai attiecīga reitinga apsvēršanu, pieņemot ieguldījumu lēmumus.  

* Par ieguldījumu fonda “CBL European Leaders Equity Fund” prospekta grozījumiem    

Ar šo informējam, ka Latvijas banka 18.01.2024. ir reģistrējusi ieguldījumu fonda “CBL European Leaders Equity Fund” (Fonds) prospekta grozījumus, kuri stāsies spēkā sākot ar 29.01.2024. Fonda prospekta grozījumu pamatmērķis ir nodrošināt  Fonda atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 8.panta prasībām. Lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un unificētu visu Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektu tekstu, tika precizēti un papildināti Prospektā lietoto terminu skaidrojumi, papildināts ar punktu par citiem maksājumiem, kas tiek maksāti no Fonda mantas, atjaunota informācija par Sabiedrības padomes sastāvu un citiem Sabiedrības pārvaldāmiem ieguldījumu fondiem, papildināta sadaļa par turētājbankas atbildību, grozīta sadaļa par atalgojuma politiku, kā arī veikti citi redakcionāli labojumi. Fonda grozītā prospekta teksts pieejams šeit.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes