Citadele Bank

Ettevõtete viis sammu sanktsioonide järgimiseks

Avaldatud

Et aidata ettevõtetel kinni pidada Euroopa Liidu ja USA sanktsioonidest Venemaa ja Valgevene vastu ning tuvastada võimalikke sanktsioonidest hoidumise riske, on Citadele pank koostanud viiest sammust koosneva nimekirja, mida iga ettevõte peab seoses sanktsioonidega astuma.

„Vastavalt Euroopa Liidu määrustele ja siseriiklikele õigusaktidele on iga ettevõte kohustatud täielikult järgima Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioone. Nende eiramise eest ähvardavad ettevõtteid tagasilükatud maksed, külmutatud rahalised vahendid, kaupade tarnimise või vastuvõtmise peatumine ja võimalik on isegi kriminaalvastutus. Sanktsioonidest kinnipidamine on ettevõtte enda huvides. Samas mõistame, et kiirelt muutuvas inforuumis on keeruline orienteeruda, mistõttu jätkame sel teemal ja jagame selgitusi, et hõlbustada ettevõtjate teekonda sanktsioonidega arvestamisel,” rääkis Citadele panga rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko.

Hinnake oma riske seoses sanktsioonidega

Kõigepealt tuleb anda hinnang, vastates küsimustele, kas sanktsioonid puudutavad teie majandustegevust:

  • Kas osutate ja/või saate teenuseid ning toodate, müüte või ostate kaupu ja tooraineid, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone (nt puit, infotehnoloogia, naftasaadused) sanktsioonide all olevatest riikidest? Sanktsioonide all olevate toodete, teenuste ja tooraine loetelu on kättesaadav EL-i sanktsioonide kaardil 
  • Kas tarnite tooteid või teenuseid riikidest/riikidesse, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone, või riikidesse, mis piirnevad sanktsiooniriskiga riikidega (näiteks Kasahstan või Usbekistan), või toimub tarne transiidina läbi nende riikide.
  • Kas pole koostööpartnerid, nende omanikud, juhatuse liikmed või tegelikud kasusaajad seotud sanktsiooniriskiga riikide või juriidiliste või füüsiliste isikutega, kelle suhtes sanktsioone kohaldatakse. Kontrollige, uurides andmeid internetist. 

Sanktsioonide kontrollimine peab toimuma vastavalt tuvastatud sanktsiooniriskidele

Kui on seos mõne sanktsiooniriskiga, tuleb ettevõttel kindlasti tegutseda veendumaks, et riskid on kontrollitud:

  • kui ettevõte teeb koostööd ettevõttega Venemaalt või Valgevenest, peab detailselt tutvuma vähemalt EL-i, USA OFAC-i ja siseriiklike sanktsioonide loeteludes nimetatud kaupade ja teenustega, millele sanktsioone kohaldatakse;
  • tuleb veenduda, ega koostööpartner ole otseselt või kaudselt isikute nimekirjas, kelle vastu sanktsioone kohaldatakse või ega ole ta seotud selliste isikutega (näiteks omaniku või tegeliku kasusaajana);
  • kuna sanktsioonide ulatus vahetpidamata laieneb, tuleb pidevalt jälgida EL-i määrusi, kuna on oht, et iga partneri, konkreetse toote või teenuse suhtes võidakse kehtestada sanktsioonid, misjärel edasine koostöö pole enam võimalik;
  • läbiviidud kontrollid tuleb dokumenteerida, et vajaduse korral oleks võimalik esitada tehtud kontrollide kohta tõendid nii õiguskaitse- kui finantsasutustele.

Olulised on väljaõppinud töötaja ja sanktsioonide järgimise protseduur

Kui olete juba asunud sanktsioone kontrollima, veenduge, et kontrolli läbiviimise kord ja saadud tulemused oleksid dokumenteeritud. Samuti oleks ettevõttes tarvis kindlaks määrata töötaja, kes vastutab nende toimingute eest. Selleks ei pea ilmtingimata ametisse asuma „sanktsioonide spetsialist”. Neid ülesandeid võib täita näiteks ettevõtte raamatupidaja või jurist.

Panga ekspert soovitab dokumenteerida, kuidas kontrollimine toimub – milliseid sanktsioone kontrollitakse, milliseid tehnilisi lahendusi kasutatakse, kui regulaarselt koostööpartnereid kontrollitakse (näiteks kord kuus) ning kuidas toimub sanktsioonide kontroll enne maksete tegemist. Samuti tasub tõenäoliselt osaleda sanktsioone käsitlevatel koolitusseminaridel.
Sanktsioonide rikkumine on tõsine kuritegu, seepärast tuleks igast tuvastatud rikkumisest või ka katsest kaasata ettevõte sanktsioonidest hoidumisse viivitamatult teatada Rahapesu Andmebüroole.

Sätestage lepingutes sanktsioonidega seotud tegevused

Nii nagu alati on lepingutes klausel lepingu lõpetamise õiguse kohta vääramatu jõu korral, peaks neis alati sisalduma ettevõtte õigus lepingust ühepoolselt taganeda, kui äripartneri, kaupade või teenuste suhtes kohaldatakse otseselt või kaudselt, osaliselt või täielikult ÜRO, EL-i, USA OFAC-i või siseriiklikke sanktsioone. Samuti võib ette näha kahju hüvitamise korra ja näiteks edasised toimingud kaupade või teenustega, mille tarnimine või kättesaamine ei ole sanktsioonide tõttu enam võimalik.

Kahtluste korral küsige

Väga lühikese ajaga on toimunud olulised muutused tingimustes, millest tuleb kinni pidada, et jätkata koostööd äripartneritega Venemaal ja Valgevenes. Seetõttu kutsume kliente kahtluste korral võtma ühendust oma pangaga, et selgitada välja konkreetsete maksete tegemise või vastuvõtmise võimalused. Samas rõhutab pank, et tema pakutav informatiivne tugi ei vähenda kuidagi klientide individuaalset vastutust sanktsioonide täielikul täitmisel.

Sanktsioonidest kinnipidamine on ettevõtte huvides, et kaitsta end finants- ja kriminaalriskide eest, seepärast kutsume teid vaatama seminari ettevõtjatele  “Rahvusvahelised sanktsioonid Venemaa ja Valgevene vastu. Selgitus.”

Kasulikku:

Uudised

Uudised