Atalgojuma politika

CBL Life ievēro Citadele grupas atalgojuma politiku. Citadele grupa ir apņēmusies īstenot godīgu un saprātīgu atalgojuma praksi un politiku, lai veicinātu biznesa ilgtspēju un attīstību ilgtermiņā un sasniegtu gan Citadele grupas, gan darbinieku intereses. Atalgojuma politikā cita starpā ir iekļautas prasības ievērot Citadele grupas ētikas kodeksu, kā arī normas darbinieku rīcības saskaņošanai ar plašāka Citadele grupas darbībā ieinteresēto pušu loka interesēm.

Pārvaldībā esošo aktīvu vērtības pieaugums nav vienīgā vai galvenā atalgojuma politikas sastāvdaļa, tāpēc risks, ka individuālā motivācija, pieņemot ieguldījumu lēmumus, varētu nesakrist ar ilgtspējas risku aspektiem, ir ierobežots.

Citadele grupas atalgojuma politikas neatņemama sastāvdaļa ir ilgtspēja, atspoguļojot arī CBL Life apņemšanos ievērot pareizu riska pārvaldību un ētisku biznesa praksi.

Grupa ir sagatavojusi Informāciju par to, kā atalgojuma politika ir saskaņota ar ilgtspējas risku integrāciju, kas atklāj informāciju par:

  • ilgtspējas risku integrēšanu un informāciju, kā tiek ņemti vērā ilgtspējas riski atalgojuma politikā;
  • vadītāju un darbinieku atalgojuma sasaisti ar ilgtspējas mērķu sasniegšanu un ilgtermiņa vērtības radīšanu;
  • konkrētiem ilgtspējas rādītājiem attiecībā uz ilgtspējas faktoriem;
  • sasniedzamajiem ilgtspējas rezultātiem.

Prioritārie ilgtspējas mērķi ir saistīti ar mūsu biznesa un ilgtspējas stratēģiju turpmākajiem trim gadiem un ietver jomas, kurās mums ir vislielākā ietekme. Ar informāciju par Citadele grupas un CBL Life Ilgtspējas stratēģiju var iepazīties šeit

Lai, balstoties uz darbinieka sniegumu, pārbaudītu izvirzīto mērķu sasniegšanas pakāpi, Citadele grupas atalgojuma politikā ir noteikti kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji. Citadele grupa nosaka, ka uz procesu orientētiem mērķiem rādītāji ir: laiks, kas patērēts klienta apkalpošanai, dokumentu noformēšanai; atbalsts klientiem ar zaļo pāreju; rādītāji, kas saistīti ar normatīvo aktu prasību ievērošanu, t.i., rādītāji, kas saistīti ar atbilstību normatīvajiem aktiem un ierobežojumiem, kas ir saistoši darbiniekam un kas var ietekmēt Citadele grupas  un CBL Life riska profilu un finanšu rezultātus, tostarp ilgtspējas risku. Darbiniekiem, kas veic iekšējās kontroles funkcijas, noteiktie darbības mērķi ir definēti tā, lai nodrošinātu, ka viņiem ir noteikts atalgojums neatkarīgi no to kontrolēto uzņēmējdarbības jomu darbības rezultātiem.

Atalgojumu Citadele grupā, t.sk. CBL Life, veido atalgojuma nemainīgā daļa un atalgojuma mainīgā daļa, ja tāda tiek piemērota. Atalgojuma nemainīgā daļa tiek noteikta kā laika alga atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Atalgojuma mainīgā daļa ir atkarīga no darbības rezultātiem. Citadele grupā mainīgo daļu var veidot tikai izmaksas monetārā formā (prēmijas par kvantitatīvo/kvalitatīvo rādītāju un mērķu izpildi, pārdošanas komisijas, u.tml.).

Citadele grupā darbojas AS “Citadele banka” padomes izveidota Atalgojuma un nomināciju komiteja, kuras pārraudzībā ir ar Citadele grupas atalgojuma politiku saistīti jautājumi un kura nosaka atalgojuma pamatprincipus Citadele grupas līmenī.

Citadele grupa regulāri seko līdzi attīstībai un ievieš atalgojuma politikā labāko praksi un inovācijas ilgtspējas finansēs un vides, sociālajos un uzraudzības (EGS) aspektos.

Sīkāk par atalgojuma politiku, t.sk. tās mērķus, atalgojuma struktūras elementus, atalgojuma fiksētās un mainīgās daļas noteikšanas principus, ilgtspējas riska pārvaldību un ilgtermiņa stimulēšanas plānu skatīt Grupas atalgojuma pārskatos sadaļā Atalgojuma Pārskats.