Banka Citadele

LKA: Bankas uzklausa sabiedrību un izstrādā “Sociālo hartu”

Publicēts

Latvijas bankas ir izstrādājušas jaunākās paaudzes nozares pašregulācijas vadlīnijas “Banku sociālā harta”. Dokumentā atspoguļota mūsdienīga banku prakse un izveidots uz ilgtermiņa attiecībām vērsts banku un sabiedrības sadarbības modelis. Vadlīnijās iekļauta arī īpaša rokasgrāmata klientiem par finanšu pakalpojumiem un ar tiem saistīto atbildību. “Banku sociālā harta” ir pirmais nozares izstrādātais dokuments, kura veidošanā tika aicināti piedalīties vairāk nekā 200 citu nozaru eksperti.

Banku pašregulācijas vadlīnijās ietverti minimālie nozares darbības standarti par klienta tiesību ievērošanu, kas nosaka labo praksi līgumattiecībām, informācijas pieejamības un informēšanas prasībām, sūdzību izskatīšanai un domstarpību novēršanas kārtībai, atbildīgam mārketingam un reklāmai, komunikācijai, klientu datu iegūšanai, izmantošanai un arī privātuma aizsardzībai. Hartā definētas arī specifiskākas vadlīnijas par sabalansētu un uz ilgtermiņa attīstību orientēta banku sektora darbību, biznesa ētiku un ilgtspējīgu biznesu. “Banku sociālā harta” pieejama www.lka.org.lv/lv/.

“Izstrādājot nozares pašregulāciju, vajadzēja rast saprātīgus kompromisus starp dažādiem un pat pretējiem citu nozaru ekspertu viedokļiem. Tika meklēti arī risinājumi virknei dilemmu, piemēram, lai izveidotu arī klientiem saprotamas vadlīnijas, nevis plašu un sarežģītu juridisku dokumentu, izstrādātu uz visu nozari un visiem klientiem orientētu dokumentu, nevis vairākas sadrumstalotas vadlīnijas, piemēram, Latvijas vietējos klientus un ārvalstu klientus apkalpojošām bankām, privātpersonām un juridiskām personām. Tagad pēc pusgadu ilga un sarežģīta darba visa nozare demonstrē un apliecina, ka banku interese nav tikai bizness, bet arī ieguldījums sabiedrībā,” uzsver Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) prezidents Mārtiņš Bičevskis.

Baiba Vītoliņa, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore: “Pašregulācija ir nozaru efektīvas darbības un labas prakses stūrakmens. Labi izstrādāti pašregulācijas memorandi, skrupuloza to ievērošana, kā arī uzraudzība, ir viens no labākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā iedzīvināt labo praksi. Ar vien pieaugoši nozares darbības standarti nodrošina augstāku patērētāju interešu ievērošanu.”

“Banku sociālā harta” veidota LKA sadarbībā ar Latvijas bankām dažādām valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, saistītajām nozarēm, mācībspēkiem un politisko partiju ekspertiem. Vadlīniju veidošanā tika izmantota citu valstu banku pieredze un 2003. gadā apstiprinātais LKA “Banku darbības kodekss”. “Banku sociālā harta” ir apstiprināta LKA Padomes sēdē, un nozare ir vienojusies, ka vadlīnijas regulāri tiks atvērtas pārskatīšanai un papildināšanai.

Arī klientiem jākļūst zinošākiem

“Banku sociālajā hartā” ir izveidota atsevišķa nodaļa “Rokasgrāmata klientiem” labākai sadarbībai ar banku. Klientiem pieejami noderīgi padomi par finanšu pakalpojumiem, atbildību, riskiem, komunikāciju u.c., piemēram, klienti ir aicināti izmantot tikai tos banku produktus un pakalpojumus, kuru vērtība un noderīgums viņiem ir skaidri saprotams; vienmēr godīgi un atklāti informēt par savu finanšu stāvokli, ievērot piesardzību, glabāt drošā un citiem nepieejamā vietā visu informāciju, kas saistīta ar bankas kontiem, autentifikācijas un autorizācijas līdzekļiem, PIN kodiem u.tml. “Banku sociālā harta” pieejama LKA biedru banku filiālēs vai mājaslapā, LKA mājaslapā vai pēc pieprasījuma LKA birojā Rīgā, Doma laukumā 8A.

Par “Banku sociālo hartu”

“Banku sociālā harta” ir jaunākās paaudzes nozares pašregulācijas vadlīnijas. Tajās atspoguļota mūsdienīgāka banku prakse un izveidots uz ilgtermiņa attiecībām vērsts banku un sabiedrības sadarbības modelis. “Banku sociālajā hartā” ir iekļauta arī īpaša rokasgrāmata klientiem par finanšu pakalpojumiem un ar tiem saistīto atbildību. Labās prakses vadlīniju mērķis ir izveidot Latvijā uzticamu, atbildīgu un ilgtspējīgu banku sistēmu, kas radītu priekšnoteikumus sabalansētai gan banku, gan to klientu finanšu pārvaldībai un labklājības izaugsmei ilgtermiņā.

Banku sociālā harta

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes