CBL Asset Management

Informācija ieguldītājiem par „CBL Asset Management” IPAS ierosināto ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” un „CBL Russian Equity Fund” iekšzemes apvienošanu

Publicēts

Ņemot vērā attīstības tendences Austrumeiropas reģiona finanšu tirgos (tajā skaitā Polijā, Turcijā un Krievijā), „CBL Asset Management” IPAS (turpmāk – Pārvaldes sabiedrība) ir veikusi ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” turpmākās attīstības analīzi un izskatījusi fonda pārvaldes un administrēšanas procesus optimizēšanas iespējas, ar mērķi samazināt kopējos fonda izdevumus. Izvērtējot tādus kritērijus kā fonda deklarētais ieguldītāja profils, investīciju reģions, fonda prospektā noteiktā ieguldījumu politika, fonda apjoms, ieguldītāju struktūra u.c., fonda pārvaldnieki fonda darbības optimizēšanai izteikuši viedokli ierosināt ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” pievienošanu „CBL Russian Equity Fund”.

Ar šo Sabiedrība informē, ka, ņemot vērā iepriekš minēto analīzi, Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu ierosināt tās izveidotā ieguldījumu fonda “CBL Eastern European Select Equity Fund” (ISIN LV0000400851) (turpmāk – Pievienojamais fonds) iekšzemes apvienošanu ar „CBL Asset Management” IPAS izveidoto ieguldījumu fondu “CBL Russian Equity Fund” (ISIN LV0000400190) (turpmāk – Iegūstošais fonds).

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda apvienošanu šā gada 30. maijā.

Informējam, ka minēto ieguldījumu fondu apvienošanas rezultātā:

 • visi Pievienojamā fonda aktīvi un saistības tiek nodoti Iegūstošajam fondam;
 • Pievienojamā fondu ieguldītāji kļūst par Iegūstošā fonda ieguldītājiem, ņemot vērā apvienošanās brīdī noteikto ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficientu Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecībām pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām;
 • Pievienojamais fonds pārstāj pastāvēt.

I. fondu apvienošanas ietekme uz ieguldītājiem un ieguldītāju tiesības

Ņemot vērā to, ka abi apvienošanā iesaistītie ieguldījumu fondi darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, apvienošana neatstās būtisku ietekmi uz Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Abiem apvienojamajiem fondiem ir līdzīga ieguldījumu politika un stratēģija, līdzīgas izmaksas, pārskatu sagatavošanas periodiskums un sagaidāmie darbības rezultāti. Pirms ieguldījumu fondu apvienošanas tiks veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana. Turklāt ir sagaidāms, ka apvienošanas rezultātā tiks samazināti kopējie fonda izdevumi.

Ņemot vērā, ka abi apvienojamie fondi ir dibināti un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, uz fondu apvienošanas brīdi nepastāv apstākļi, kas mainītu līdz šim fondu ieguldītājiem piemērojamos nodokļus vai nodevas.

Sakarā ar ierosināto ieguldījumu fondu apvienošanu Pievienojamo un Iegūstošā fonda ieguldītājiem tiek piešķirtās tiesības:

 • līdz šā gada 30. jūnijam bez maksas pieprasīt Pārvaldes sabiedrībai veikt fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu.
 • Ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana tiks veikta fonda prospektā noteiktajā kārtībā;
 • no Pārvaldes sabiedrības iegūt papildu informāciju par ierosināto fondu apvienošanu;
 • saņemt apvienošanā iesaistīto fondu turētājbankas - AS „Citadele banka” telpās (Republikas laukumā 2A, Rīgā) tās sniegtā atzinuma kopiju par:
 • kritērijiem, kas pieņemti Pievienojamā un Iegūstošā fonda aktīvu un saistību vērtēšanai dienā, kad tiks aprēķināts Pievienojamā un Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients;
 • samaksas apmēru naudā par vienu attiecīgā Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību;
 • ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficienta aprēķināšanas metodi.

II. būtiskākie fondu apvienošanas aspekti

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums atļaut fondu iekšzemes apvienošanu stājas spēkā četrdesmitajā kalendārajā dienā pēc lēmuma paziņošanas Pievienojamā fonda pārvaldes sabiedrībai. Līdz ar to plānots, ka Pievienojamā un Iegūstošā fonda apvienošana notiks šā gada 10. jūlijā un pēc šā datuma Pievienojamais fonds beigs pastāvēt.

Lai nodrošinātu fondu apvienošanu, tiek veiktas sekojošas darbības:

 1. tiek veikta Pievienojamā fonda un Iegūstošā fonda aktīvu novērtēšana;
 2. tiek veikta Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību īpašnieku noskaidrošana;
 3. pārvaldes sabiedrība iesniedz turētājbankai rīkojumu par Pievienojamā fonda aktīvu nodošanu Iegūstošajam fondam;
 4. Pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda apmaiņas koeficienta aprēķinu un nosūta to apstiprināšanai turētājbankai, un saskaņošanai ar Latvijas Centrālajam Depozitārijam (LCD);
 5. Pārvaldes sabiedrība veic Pievienojamā fonda ieguldītāju saraksta sagatavošanu, kurā tiek norādīts ieguldītājiem piederošo Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecību skaits un ieguldītājiem apvienošanās rezultātā pienākošais Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību skaits;
 6. Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai dzēst visas Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības LCD;
 7. Pārvaldes sabiedrība dod rīkojumu turētājbankai par jaunu Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību emisiju LCD, saskaņā ar iepriekš apstiprināto sarakstu atbilstoši e) apakšpunktam.

Lai nodrošinātu ieguldījumu fondu apvienošanu, no šā gada 1. jūlijā tiks pārtraukta apvienojamo fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un darījumu veikšana ar tām nebūs iespējama.

Ieguldītāji varēs brīvi rīkoties ar Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām sākot ar šā gada 13. jūliju.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju, kas palīdz izprast, kas raksturīgs ieguldīšanai šajā fondā un kādi ir ar to saistītie riski, ieguldītāji var iepazīties IPAS „CBL Asset Management” mājas lapā: www.cblam.lv vai arī IPAS „CBL Asset Management” galvenā biroja telpās Republikas laukumā 2A, Rīgā, tās darba laikā. Lai pieņemtu pamatotu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, nepieciešams iepazīties arī ar fonda prospektu.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes