Citadele Bank (Läti)

Sanktsioonide mõju Citadele panga Venemaaga seotud teenustele

Avaldatud

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kehtestatud Venemaa-vastased sanktsioonid on väga ulatuslikud ning olenevalt sündmuste kulgemisest Ukrainas võidakse neid veelgi laiendada, mõjutades potentsiaalselt mitmeid sektoreid ja tööstusharusid. Paratamatult mõjutavad need sanktsioonid paljusid Balti riikides tegutsevaid äriühinguid, millel on äripartnerid Venemaal ja Valgevenes. Sellised partnerlused muutuvad sageli oluliselt keerukamaks või isegi võimatuks.

AS Citadele Banka kohaldab sanktsioonide rikkumise ja nendest kõrvalehoidumise katsete suhtes täisleppimatuse reeglit. AS Citadele Banka täidab oma finantsteenuste pakkumisel täies ulatuses rahvusvahelisi, riiklikke ja Ameerika Ühendriikide välismaiste varade kontrolli ameti (OFAC) kehtestatud sanktsioone kooskõlas normatiivsetes õigusaktides ette nähtud menetlustega. Pank täidab kõigi vääringute puhul Ameerika Ühendriikide välismaiste varade kontrolli ameti sanktsioone.

Seetõttu palume me oma klientidel, kellel on Venemaaga seotud ärihuvisid, jälgida värskeimaid uudiseid kohaldatavate sanktsioonide kohta ning neid täies ulatuses täita. Pidage meeles, et pangal on õigus lõpetada partnerlus klientidega, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone või kelle puhul võib põhjendatult kahtlustada, et nad rikuvad sanktsioone või hoiavad neist kõrvale. Lisateavet võib saada panga sanktsioonidega seotud korduma kippuvate küsimuste lehelt.

Arvestades, et sanktsioonide täitmine ja võimalikud rikkumised on siduvad nii pankadele kui ka ettevõtete omanikele, on Citadele koostanud juhised ettevõtete omanikele, kes on valmis jätkama koostööd oma Venemaal asuvate partneritega. Me aitame tulla toime muutuvate sanktsioonidega ja vältida nende rikkumist, mis võiks vastasel korral tuua kaasa tehingute tühistamise, varade külmutamise või isegi kriminaalvastutuse.

Seda artiklit ajakohastatakse korrapäraselt värskeima teabega.


UUSIMAD VENEMAA-VASTASED SANKTSIOONID. Hiljuti on kehtestatud Venemaa vastu järgmised sanktsioonid, mida pank täidab.

Uued ELi sanktsioonid
23. veebruaril 2022 kehtestas Euroopa Liit sanktsioonid rohkem kui 350 isiku suhtes, kelle hulka kuuluvad 27 silmapaistvat üksikisikut ja üksust, kes on täitnud osa Ukraina territoriaalse terviklikkuse, iseseisvuse ja suveräänsuse õõnestamises või ähvardamises. Nende hulka kuuluvad otsuste tegijad, nagu valitsuse liikmed, kes osalesid ebaseaduslike otsuste langetamises, ning pangad ja äritegelased, kes on rahaliselt või materiaalselt toetanud Venemaa operatsioone Donetski ja Luganski territooriumidel. Lisaks kehtestati impordikeeld kaupade suhtes, mis pärinevad Donetski ja Luganski oblastite aladelt, mis ei ole valitsuse kontrolli all, piirangud teatavate majandussektoritega seotud kaubanduse ja investeeringute suhtes, keeld pakkuda turismiteenuseid ning ekspordikeeld teatavate kaupade ja tehnoloogialahenduste suhtes. Lugege lisa ELi veebisaidilt.

Uued Ameerika Ühendriikide välismaiste varade kontrolli ameti sanktsioonid
22. veebruaril 2022 määras Ameerika Ühendriikide välismaiste varade kontrolli amet kindlaks kaks finantsasutust, mis on Venemaa kaitsetööstuse rahastamisel määrava tähtsusega (Vnesheconombank (VEB) ja Promsvyazbank (PSB)), ning nende 42 tütarettevõtjat, mitu üksikisikut ja 5 laeva. Kõik nende üksustega seotud tehingud on nüüd keelatud. Lisaks laiendas Ameerika Ühendriikide välismaiste varade kontrolli amet kehtivaid riigi võlakohustuse keelde, et need hõlmaksid ka Venemaa Föderatsiooni keskpanga, Venemaa Föderatsiooni riikliku investeerimisfondi või Venemaa Föderatsiooni rahandusministeeriumi pärast 1. märtsi 2022 emiteeritud võlakirjade järelturul osalemist. Lugege lisa Ameerika Ühendriikide välismaiste varade kontrolli ameti veebisaidilt.

Uute sanktsioonide mõju pangateenustele

Kui teie ettevõtte tegevus on seotud Venemaa, Valgevene või muu riigiga, mille suhtes sanktsioonid on kehtestatud, võib pank paluda teil esitada lisateavet konkreetsete maksete või kogu teie tegevuse kohta. Pank võib teiega ühendust võtta, et paluda teavet teie Venemaal ja Valgevenes asuvate äripartnerite, nende omanike ja tegelike tulusaajate, teie toodetavate kaupade ja pakutavate teenuste ning nende lõppsaajate kohta.

Venemaa ja Valgevenega seotud makseid kontrollitakse hoolikalt. Seetõttu tuleks teil selliste maksete puhul anda võimalikult palju teavet, täpsustades konkreetsed tooted ja teenused ja lõppsaajad, selle asemel et esitada ainult näiteks arve number. See aitab meil teie makseid kiiremini töödelda.

Pidage meeles, et kõigi Venemaa ja Ukraina pangakontodele tehtavate maksete puhul kehtib nüüd nõue esitada oma vastaspoole (makse saaja) täielik füüsiline aadress. Ilma selle aadressita makseid ei töödelda.

Me mõistame, et Venemaa ja Valgevenega töötamine on hetkel keerukas, kuna nii kliendid kui ka finantsasutused peavad tagama, et sanktsioone ei rikuta ning et kõik osalejad järgivad kriminaalõiguse sätteid. Sellegipoolest oleme me veendunud, et kui me töötame kõik koos ja järgime õiguslikke nõudeid, suudame me leida tõhusaid lahendusi riskide maandamiseks ja eduka äritegevuse toimumiseks.

Kui te tegelete finantsturgudel investeerimisega, palub pank teil pidada silmas selliste Venemaaga seotud finantsvahendite portfelliriski, mida võivad mõjutada sanktsioonidega seotud riskid, eriti juhul, kui rahvusvahelised organid, börsid ja asutused meetmeid võtavad.

Kui teil on küsimusi, siis palume võtta ühendust Citadele pangaga või otse oma halduriga, et me saaksime korraldada konsultatsiooni.

Olukorra arenedes võib pank sanktsioonide tõhusa kohaldamise tagamiseks võtta lisameetmeid.

Hoidke end sündmustega kursis

Mõned sanktsioonid, näiteks sihipärased sanktsioonid, käsitlevad konkreetseid üksikisikuid või juriidilisi isikuid, samal ajal kui sektoripõhised sanktsioonid on seotud konkreetsete majandussektorite, näiteks toodete ja teenuste liikidega. Ettevõtjad peavad neid sanktsioone täiel määral täitma ning tagama, et nende partnerettevõtjad või nende juhatuse liikmed või tegelikud tulusaajad ei ole lisatud sanktsioonidega karistatavate poolte nimekirjadesse.

Mõnikord küsivad inimesed, miks pank tehingu katkestas, isegi et asjaomane äripartner ei ole sanktsioonidega karistatavate poolte nimekirjas. ELi sanktsioone kohaldatakse n-ö ahela põhimõttel, mis tähendab seda, et isegi kui äripartner ei ole otseselt sanktsioonidega seotud organisatsioonide nimekirjas, võib ta olla sellise organisatsiooni emaettevõtja või sanktsioonidega karistatav isik võib olla partneri juures kõrgel ametikohal või olla ettevõtte juhatuse liige. Eelkõige kehtivad sanktsioonid ka siis, kui teie äripartnerit kontrollib otseselt või kaudselt sanktsioonidega karistatav isik või kui see on otseselt või kaudselt tema omandis.

Ametlikud sanktsioonide nimekirjad on kättesaadavad siin ja siin.

Tundke oma klienti

Selleks, et vältida sanktsioonide rikkumist, on äärmiselt oluline tunda oma klienti. See tähendab, et te peate uurima oma äripartneri omanikke, juhatuse liikmeid, tegelikke kasusaajaid ja esindajaid. Esiteks aitab see teil teha ennetustööd ja tagada, et kõnealune ettevõte ei ole sanktsioonidega otseselt ega kaudselt seotud.

Te peaksite olema teadlikud oma äripartneri peamistest klientidest ja partneritest, eriti juhul, kui see partner asub suurema sanktsiooniriskiga riigis. Näiteks kui te otsustate kasutada Venemaal asuva vahendaja teenuseid, võib nende veebisaidil olla peamiste partnerite hulgas loetletud äriühing, mis on kantud sanktsioonidega karistatavate poolte nimekirja. Selliseid olukordi tuleb riskide seisukohast hinnata, kuna tulevaste sanktsioonide võimalike sihtmärkide kaalumisel hinnatakse kõige esimesena praegu sanktsioonidega karistatavate poolte partnereid. Lisaks – kui te toetate sanktsioonidega karistatavate poolte partnereid, toetate te seeläbi kaudselt ka sanktsioonidega karistatavate poolte nimekirja kantud isikuid. Seetõttu on oluline uurida tarneahelat võimalikult suures ulatuses, et vältida tehingute katkestamist või varade külmutamist.

Kaaluge oma väljumisstrateegiat

Sanktsioonid on pidevas muutumises ning neid võivad mõjutada nii ELi kui ka Ameerika Ühendriikide tehtavad otsused. See tähendab, et isegi, kui teie partner või sektor ei ole hetkel sanktsioonidega karistatavate poolte nimekirjas, ei ole võimalike poliitiliste otsuste tõttu mingit tagatist, et see on nii ka homme. Seega on sanktsioonidega karistatud riikidest pärit organisatsioonidega kokkuleppeid või mis tahes lepinguid sõlmides oluline mõelda selle üle, kas nendesse tuleks lisada lahtiütlus, mis võimaldaks teil kokkuleppe ühepoolselt tühistada, juhul kui vastaspoole suhtes hakkavad otseselt või kaudselt kehtima sanktsioonid.

Olge avatud ja läbipaistev

Sanktsioonide täitmine on siduv nii pankade kui ka ettevõtjate jaoks ning ka nende rikkumise eest peavad mõlemad vastutust kandma. Seetõttu tekib olukordi, kui pangad püüavad ennetavalt riske vähendada ja võtavad enne tehingu töötlemist lisateabe saamiseks ettevõtjaga ühendust. Üldjuhul on küsimused ettevõtluse laadi, tarnekanalite, äripartnerite ning tootmises kasutatavate toodete ja teenuste päritolu kohta.

Kogemused näitavad, et partnerlused Venemaa ja Valgevenega näitavad sageli teatavaid ohumärke. Üks selline märk on näiteks vahendajate ahelad, mis kasutavad sanktsioonidega karistatavate isikute osaluse varjamiseks ja nii sanktsioonide vältimiseks varifirmasid. Seetõttu on äärmiselt oluline anda teavet teie äripartneri ja kavandatud tarnete kohta. Võib juhtuda, et peate esitama selgituse, kui tehakse korrapäraseid makseid kolmandates riikides asuvatele kontodele. Partnerlus Venemaa või Valgevene valitsusele kuuluvate ettevõtetega hõlmab alati riski, et valitsuse esindaja lisatakse sanktsioonidega karistatavate poolte nimekirja.

Maksete kiirema töötlemise tagamiseks tuleb makse andmetesse lisada alati täielik ja läbipaistev teave. Näiteks võiksite „Arve nr 1234“ asemel kirjutada „Arve nr 1234 – bensiini ost [partnerilt]“. Hea tava on hankida teavet oma partnerite kohta juba enne tehingu alustamist, nii et te olete vajaduse korral võimeline vastama panga küsimustele, mis muudab maksete kiire töötlemise oluliselt lihtsamaks.

Palgake sanktsioonidega seotud küsimuste koordinaator/ametnik

Kui teie ettevõte on olulisel määral seotud Venemaa või Valgevenega, näiteks on teil pikaajaline partnerlus selles riigis asuvate partneritega, või kui teie ettevõttes on olulisel kohal Venemaalt või Valgevenest pärit kaubad või teenused, peaksite kaaluma võimalust värvata tööle sanktsioonide küsimustes vastutav ametnik või töötaja, kes on sanktsioonide alal ekspert ja suudab muutuvas olukorras teed juhatada. See ei tähenda, et te peaksite tingimata palkama täistööajaga väliseksperdi – selle asemel võite kasutada ka kedagi, kes on ettevõttes juba mõnda aega töötanud ning on tuttav ettevõtte toimingute ja majandustegevusega Venemaal või Valgevenes.

Kui te sellise inimese välja õpetate ja teda koolitate, suudab teie ettevõte paremini juhtida sanktsioonidega seotud riske ning leida teed tänapäeva muutuvas maailmas, kuid lisaks sellele saadate te selge signaali ka pankadele, kes soovivad teha teiega koostööd, järgides samal ajal sanktsioonides ja õigusaktides kehtestatud eeskirju. Kui teil on pikaajaline kava, mis hõlmab äri arendamist Venemaa või Valgevene kaudu, siis oluliseks eelduseks on konkreetne inimene, kellele antakse ülesanne järgida uusi sündmusi ja pangaga konstruktiivselt suhelda, et arendada edukat majanduspartnerlust meie naaberriigiga.

Uudised

Uudised