Padomes komitejas

Audita un pārvaldības komiteja

Audita un pārvaldības komiteja ir atbildīga par atbalsta sniegšanu Padomei attiecībā uz audita jautājumu pārvaldību. Tie ietver Iekšējā audita daļas kompetencē esošo uzdevumu, politiku un procedūru izskatīšanu un atbilstošu rekomendāciju sniegšanu Padomei, Iekšējā Audita daļas izstrādātā ikgadējā audita plāna izskatīšanu, svarīgāko Iekšējā Audita daļas pārbaužu rezultātu izskatīšanu reizi ceturksnī, kā arī Iekšējā Audita daļas ikgadējā novērtējuma, kas veikts saskaņā ar audita plānu, izskatīšanu. Papildus Audita komiteja uzrauga Citadele Grupas attiecības ar ārējiem auditoriem un sniedz rekomendācijas attiecībā uz to iecelšanu, pārvēlēšanu, vai atbrīvošanu, sniedz rekomendācijas par jebkādiem FKTK uzdotiem jautājumiem, un nodrošina ikgadēju novērtējuma sniegšanu Padomei. Audita komiteja sastāv no vismaz trīs locekļiem, un tās priekšsēdētājs ir Padomes loceklis. Audita komitejas sēdes notiek vismaz četras reizes gadā vai nepieciešamības gadījumā biežāk

Audita un pārvaldības komitejas sastāvs:

Vārds Amats
Stephen Young Komitejas priekšsēdētājs
Lawrence Lavine Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Dhananjaya Dvivedi Komitejas loceklis
Nicholas Haag Komitejas loceklis
Sylvia Gansser-Potts Komitejas locekle
Daiga Auziņa-Melalksne Komitejas locekle

Risku komiteja

Risku komiteja ir atbildīga par atbalsta sniegšanu Padomei, uzraugot riskus, kuriem Citadele Grupa ir pakļauta, veicot uzņēmējdarbību, un uzraugot Citadele grupas darbības atbilstību noteiktajiem riska līmeņiem, kā arī nodrošinot to, ka veidojot atalgojuma sistēmu, tiek ņemti vērā likviditātes, kapitāla un operacionālie riski. Komiteja arī pārliecinās, ka riski ir atbilstoši iecenoti Citadele Grupas produktos un pakalpojumos, un nodrošina rekomendācijas par jebkurām jomām, kurās nepieciešami uzlabojumiem saskaņā ar FKTK norādījumiem. Risku pārvaldības komiteja sastāv no vismaz trīs locekļiem, un tās priekšsēdētājs ir Padomes loceklis. Komitejas sēdes notiek vismaz četras reizes gadā vai nepieciešamības gadījumā biežāk.

Risku komitejas sastāvs:

Vārds Amats
Nicholas Haag Komitejas priekšsēdētājs
Elizabeth Critchley Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Timothy Collins Komitejas loceklis
Sylvia Gansser-Potts Komitejas locekle
Stephen Young Komitejas loceklis
Aizstājēji  
Lawrence Lavine Komitejas loceklis, aizstāj Timothy Collins
Karina Saroukhanian Komitejas locekle, aizstāj Elizabeth Critchley

Atalgojuma un nomināciju komiteja

Atalgojuma un nomināciju komiteja ir atbildīga par atbalsta nodrošināšanu Padomei potenciālo Padomes, Valdes locekļu un Iekšējā Audita vadītāja atlasē. Konkrētāk, komiteja palīdz (i) nodrošināt pietiekamu daudzveidību (tai skaitā dzimuma) Valdes un Padomes sastāvā, kā arī iekšējā audita vadītāja amatā, (ii) izskatīt Citadele Grupas atalgojuma politikas, un (iii) izvērtēt potenciālo Padomes vai Valdes locekļu, vai Iekšējā Audita vadītāja atbilstību amatam, kad nepieciešams. Vismaz reizi gadā tā veic Padomes un Valdes organizatoriskās struktūras novērtējumu, tai skaitā locekļu skaitu, sastāvu un efektivitāti, kā arī periodisku Padomes un Valdes individuālo un kolektīvo zināšanu, prasmju un ekspertīzes novērtējumu. Atalgojuma un amatu vērtēšanas komitejas sēdes notiek četras reizes gadā vai nepieciešamības gadījumā biežāk. Komiteja sastāv no vismaz trīs locekļiem, un tās priekšsēdētājs ir Padomes loceklis.

Atalgojuma un nomināciju komitejas sastāvs:

Vārds Amats
Lawrence Lavine Komitejas priekšsēdētājs
Elizabeth Critchley Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Karina Saroukhanian Komitejas locekle
Sylvia Gansser-Potts Komitejas locekle
Daiga Auziņa-Melalksne Komitejas locekle