Korporatīvā pārvaldība

Citadele Grupā ir ieviesta visaptveroša korporatīvās un risku pārvaldības struktūra, kas ļauj tai darboties ievērojot caurspīdīguma un pārdomātas pieejas principus, lai nodrošinātu ieinteresēto pušu interešu sabalansēšanu un aizsardzību.
Citadeles korporatīvo pārvaldību nodrošina Akcionāru pilnsapulce, Padome un Valde, katra ar saviem pienākumiem un pilnvarām saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un bankas Statūtiem.

Valde

Padome