Atalgojuma politika

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” (turpmāk – pensiju fonds) un AS “Citadele banka” ietilpst Citadele Grupā (turpmāk – Grupa), kur AS “Citadele banka” ir Grupas mātes sabiedrība. Pensiju fonds ievēro Grupā apstiprināto atalgojuma politiku.

Atalgojumu Grupas sabiedrībās, t.sk. Pensiju fondā, veido atalgojuma nemainīgā daļa un atalgojuma mainīgā daļa, ja tāda tiek piemērota.

Lēmumu par atalgojuma noteikšanu Pensiju fonda darbiniekiem pieņem:

  • Pensiju fonda valdes locekļiem – Pensiju fonda padome;
  • Pārējiem Pensiju fonda darbiniekiem – Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs, ievērojot Grupā noteikto atalgojumu atbilstoši attiecīgā darbinieka amata algas grupai.

Atalgojuma nemainīgā daļa tiek noteikta kā laika alga atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma.

Atalgojuma mainīgā daļa ir atkarīga no darbības rezultātiem. Grupā mainīgo daļu var veidot tikai izmaksas monetārā formā (prēmijas par kvantitatīvo/kvalitatīvo rādītāju un mērķu izpildi, pārdošanas komisijas, u.tml.).

Grupā darbojas AS “Citadele banka” padomes izveidota Atalgojuma un nomināciju komiteja, kurā darbojas padomes locekļi un kuras pārraudzībā ir arī jautājumi, kas saistīti ar Grupas atalgojuma politiku. Tā nosaka atalgojuma pamatprincipus Grupas līmenī un virza atalgojumu politiku apstiprināšanai AS “Citadele banka” padomē.

Ar Grupas atalgojuma politikas aprakstu klienti var iepazīties interneta tīmekļa vietnē.