Atalgojuma politika

AS “CBL Atklātais pensiju fonds” (turpmāk – Pensiju fonds) un AS “Citadele banka” ietilpst Citadele Grupā (turpmāk – Grupa), kur AS “Citadele banka” ir Grupas mātes sabiedrība. Pensiju fonds ievēro Grupā apstiprināto atalgojuma politiku.

Grupa ir apņēmusies īstenot godīgu un saprātīgu atalgojuma praksi un politiku, lai veicinātu biznesa ilgtspēju un attīstību ilgtermiņā un sasniegtu gan Grupas, gan darbinieku intereses. Atalgojuma politikā ir iekļautas arī prasības ievērot Grupas ētikas kodeksu, kā arī normas darbinieku rīcības saskaņošanai ar plašāka Grupas darbībā ieinteresēto pušu loka interesēm.

Grupas atalgojuma politika ir saskaņota ar ilgtspējas risku integrēšanu, un informācija, kā tiek ņemti vērā ilgtspējas riski, ir atklāta šeit.

Grupas atalgojuma politikas neatņemama sastāvdaļa ir ilgtspēja, atspoguļojot mūsu apņemšanos ievērot pareizu riska pārvaldību un ētisku biznesa praksi.

Grupa ir izstrādājusi Informāciju par to, kā atalgojuma politika ir saskaņota ar ilgtspējas risku integrāciju, kas atklāj informāciju par:

  • ilgtspējas risku integrēšanu un to, kā tiek ņemti vērā ilgtspējas riski atalgojuma politikā;
  • vadītāju un darbinieku atalgojuma sasaisti ar ilgtspējas mērķu sasniegšanu un ilgtermiņa vērtības radīšanu;
  • konkrētiem ilgtspējas rādītājiem attiecībā uz ilgtspējas faktoriem;
  • sasniedzamajiem ilgtspējas rezultātiem.

Prioritārie ilgtspējas mērķi ir saistīti ar mūsu biznesa un ilgtspējas stratēģiju turpmākajiem trim gadiem un ietver jomas, kurās mums ir vislielākā ietekme. Informācija par Grupas un  Pensiju fonda Ilgtspējas stratēģiju ir atklāta šeit.

Lai, balstoties uz darbinieka sniegumu, pārbaudītu izvirzīto mērķu sasniegšanas pakāpi, Grupas atalgojuma politikā ir noteikti kvalitatīvie un kvantitatīvos rādītāji. Grupa nosaka, ka uz procesu orientēto mērķu rādītāji ir: laiks, kas patērēts klienta apkalpošanai, dokumentu noformēšanai; atbalsts klientiem ar zaļo pāreju; rādītāji, kas saistīti ar normatīvo aktu prasību ievērošanu, t. i., rādītāji, kas saistīti ar atbilstību normatīvajiem aktiem un ierobežojumiem, kas ir saistoši darbiniekam un kas var ietekmēt Grupas / Pensiju fonda riska profilu un finanšu rezultātus, tostarp ilgtspējas risks.

Darbiniekiem, kas veic iekšējās kontroles funkcijas (risku kontroles, atbilstības kontroles un iekšējā audita funkcijas), darbības mērķi ir noteikti tā, lai nodrošinātu, ka viņiem ir noteikts atalgojums neatkarīgi no to kontrolēto uzņēmējdarbības jomu darbības rezultātiem.

Atalgojumu Grupas sabiedrībās, tostarp Pensiju fondā, veido nemainīgā daļa un mainīgā daļa, ja tāda tiek piemērota.

Atalgojuma nemainīgā daļa tiek noteikta kā laika alga atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma.

Atalgojuma mainīgā daļa ir atkarīga no darbības rezultātiem. Grupā mainīgo daļu var veidot tikai izmaksas monetārā formā (prēmijas par kvantitatīvo/kvalitatīvo rādītāju un mērķu izpildi, tostarp ilgtspējas jomā, pārdošanas komisijas u. tml.).

Grupā darbojas AS “Citadele banka” padomes izveidota Atalgojuma un nomināciju komiteja, kurā darbojas padomes locekļi un kuras pārraudzībā ir arī jautājumi, kas saistīti ar Grupas atalgojuma politiku. Tā nosaka atalgojuma pamatprincipus Grupas līmenī un virza atalgojumu politiku apstiprināšanai AS “Citadele banka” padomē.

Sīkāk par atalgojuma politiku, tostarp tās mērķus, atalgojuma struktūras elementus, atalgojuma nemainīgās un mainīgās daļas noteikšanas principus, ilgtspējas riska pārvaldību, ilgtermiņa stimulēšanas plānu un prasībām riska profilu ietekmējošajiem amatiem skatīt Grupas atalgojuma pārskatos sadaļā Atalgojuma pārskats.