Paziņojums par AS “Citadele banka” € 40,000,000 Pirmā nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas obligāciju pirmstermiņa dzēšanu (ISIN kods: LV0000802221)

Publicēts

2016. gadā € 40,000,000 Pirmās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros AS “Citadele banka” (Citadele) ir emitējusi 4000 subordinēto obligāciju (LV0000802221 - EUR 6.25 CITADELE BANKA 10 YR SUB BOND 16-2026), kuras ir iekļautas Nasdaq Rīga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Saskaņā ar minētās programmas pamatprospekta 10.12. nodaļu Citadelei ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa to nominālvērtībā. Lai saglabātu efektīvu Citadele Grupas otrā līmeņa kapitāla pārvaldību, Citadeles valde ir lēmusi izmantot tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pēc 2021. gada 6. decembra, pie nosacījuma, ka ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas.

Precīzs Pirmstermiņa Dzēšanas Datums pamatprospekta izpratnē un citi pirmstermiņa dzēšanas noteikumi tiks noteikti un paziņoti drīzumā.