CBL Asset Management

Par ieguldījumu fonda “CBL European Leaders Equity Fund” prospekta grozījumiem

Publicēts

Ar šo informējam, ka Latvijas banka 18.01.2024. ir reģistrējusi ieguldījumu fonda “CBL European Leaders Equity Fund” (Fonds) prospekta grozījumus, kuri stāsies spēkā sākot ar 29.01.2024. Fonda prospekta grozījumu pamatmērķis ir nodrošināt  Fonda atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 8.panta prasībām. Lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un unificētu visu Sabiedrības pārvaldībā esošo ieguldījumu fondu prospektu tekstu, tika precizēti un papildināti Prospektā lietoto terminu skaidrojumi, papildināts ar punktu par citiem maksājumiem, kas tiek maksāti no Fonda mantas, atjaunota informācija par Sabiedrības padomes sastāvu un citiem Sabiedrības pārvaldāmiem ieguldījumu fondiem, papildināta sadaļa par turētājbankas atbildību, grozīta sadaļa par atalgojuma politiku, kā arī veikti citi redakcionāli labojumi. Fonda grozītā prospekta teksts pieejams šeit.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes