Citadele pank

AS Citadele banka ja EIP Grupp teatasid tehingust, millega toetatakse vähemalt 460 miljoni euro ulatuses uute laenude andmist Balti riikide ettevõtetele

Avaldatud

  • AS Citadele banka ja EIP Grupp sõlmisid kokkuleppe, millega laiendatakse laenuandmist Balti riikide kohalikele ettevõtetele.
  • Vähemalt 20% läheb kliimameetmete projektidele, et aidata vähendada üldist kasvuhoonegaaside heitkogust.
  • Lisaks saab AS Citadele banka EIP programmi „Green Gateway“ raames nõustamistuge.

EIP Grupp, mille moodustavad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF), on väljastanud AS-ile Citadele banka garantii, et toetada uute laenude andmist kõigis kolmes Balti riigis asuvatele ettevõtetele. EIP Grupi ja AS-i Citadele banka esimene kokkulepe annab pangale kapitalileevenduse ning  võimaldab tal väljastada järgmise kolme aasta jooksul Balti riikide ettevõtetele täiendavaid laene ja liisinguid vähemalt 460 miljoni euro ulatuses. Kokkulepe on eriti tervitatav praeguse majanduskliima ja geopoliitilise olukorra taustal ning kinnitab, et EIP Grupp on vastutsükliline investor.

Kuna 20% laenudest suunatakse keskkonnahoidlikesse projektidesse, aitab tehing kiirendada kohaliku majanduse roheüleminekut ning vähendada üldist kasvuhoonegaaside heitkogust. Samal ajal saab AS Citadele banka programmi „Green Gateway“ raames Euroopa investeerimisnõustamise keskuse kaudu nõustamistuge. See hõlmab koolitust, töövahendite ja juhendite väljatöötamist ning kohapealset töötajate toetamist, et suurendada panga suutlikkust keskkonnahoidlike projektide tuvastamisel, hindamisel ja aruandluse tegemisel.

AS-i Citadele banka tegevjuht Johan Akerblom ütles: „Me näeme, et Balti ärikliendid soovivad oma arendusplaanidega edasi minna, ja see kokkulepe toetab meie suutlikkust pakkuda eelolevatel aastatel neile klientidele vajalikku rahastust, pöörates erilist tähelepanu roheüleminekule.“

„EIP tunneb suurt heameelt AS-iga Citadele banka sõlmitud kokkuleppe üle, mis aitab laiendada laenuandmist Balti riikide kohalikele ettevõtetele,“ ütles EIP asepresident Thomas Östros. „Väikesed ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtted on majanduses võtmetähtsusega ning me soovime parandada nende ligipääsu rahastusele ja toetada piirkonnas kapitaliturgude arengut. Loodame toetada  veel paljusid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid Eestis, Lätis ja Leedus.“

EIF-i tegevjuht Alain Godard märkis: „EIF-il on rõõm töötada AS-iga Citadele banka ja EIP-ga, et pakkuda Balti riikide VKE-dele täiendavaid rahastamisvõimalusi. EIF-i teadmised investeeringute ja struktureerimise alal koos EIP omavahenditega suurendavad piirkonnas pakutava kapitali hulka, võimaldades tuhandetel Euroopa ettevõtetel investeerida oma kasvu ja arengusse keskmises kuni pikas perspektiivis.“

Kõnealune kokkulepe on EIP Grupi teine väärtpaberistamistehing Balti riikides. Esimese kokkuleppega toetati vähemalt 660 miljoni euro ulatuses täiendavaid laene ja liisinguid VKEdele ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtetele kõigis kolmes Balti riigis.

Taustteave

EIP ja EIF

Euroopa Investeerimispank (EIP) on pikaajalisi laene pakkuv Euroopa Liidu institutsioon, mis kuulub EL-i liikmesriikidele. EIP Grupp on vastu võtnud kliimapanga tegevuskava, et viia ellu oma ambitsioonikas plaan toetada 2030. aastale eelneval kümnendil kliimameetmeid ja keskkonnasäästlikke investeeringuid ühe triljoni euroga ning anda 2025. aastaks rohkem kui 50% EIP rahastust kliimameetmete ja keskkonnasäästlikkuse heaks. Selle tegevuskava osana on kõik EIP Grupi uued toimingud alates 2021. aasta algusest kooskõlastatud Pariisi kokkuleppe eesmärkide ja põhimõtetega.

Euroopa Investeerimisfond (EIF) kuulub Euroopa Investeerimispanga Gruppi. Fondi keskne ülesanne on toetada Euroopa mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE-sid), aidates neil leida rahastamisvõimalusi. EIF töötab välja ja arendab riski- ja kasvukapitali, tagatisi ja mikrorahastamisinstrumente, mis on suunatud eelkõige sellele turusegmendile. Selles rollis aitab EIF saavutada selliseid EL-i poliitika põhilisi eesmärke nagu konkurentsivõime ja majanduskasv, innovatsioon ja digiüleminek, sotsiaalne mõju, oskused ja inimkapital, kliimameetmed, keskkonnasäästlikkus ja palju muud.

AS Citadele banka

AS-i Citadele banka eesmärk on kaasajastada finantssektorit ning pakkuda Balti riikide eraisikutele ja ettevõtetele rohkem võimalusi. 2022. aasta kolmanda kvartali seisuga oli Balti riikides 373 000 aktiivset klienti ja väljastati 972 miljoni euro ulatuses uusi laene, millega panga laenuportfelli maht tõusis 3 miljardi euroni, samas kasvas hoiuste kogusumma 3,8 miljardi euroni. Citadele pank on Lätis tegutsev kontserni emaettevõte, kelle tütarettevõtted ja filiaalid tegutsevad Eestis, Lätis ja Leedus.

Uudised

Uudised