Citadele Bank

Praegustest Venemaa- ja Valgevene-vastastest sanktsioonidest ja nende võimalikust mõjust Balti riikide ettevõtjatele

Avaldatud

22. veebruaril 2022. aastal kehtestati Venemaa ja Valgevene suhtes nende illegaalse Ukraina vastu alustatud sõja tõttu ulatuslikud sanktsioonid, kaasa arvatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide sanktsioonid, mis on Citadele panga ja kõigi Läti pankade jaoks otseselt siduvad.

Kuigi sanktsioonid on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks ning Venemaa Ukrainas alustatud sõja peatamiseks vajalikud, avaldavad need praegu ja tulevikus mõju Läti, Leedu ja Eesti ettevõtjatele, kellel on partnereid Valgevenes ja Venemaal või kellel toimub nendes riikides kas otsene või kaudne äritegevus.

On oluline, et ettevõtjad mõistaksid, et Euroopa liidu sanktsioonid on ELi kodanike ja ELis asutatud juriidiliste isikute jaoks otseselt siduvad, isegi kui nad asuvad parasjagu kolmandas riigis. Seetõttu võidakse ettevõtete omanikele ja muudele isikutele esitada kriminaalsüüdistusi mitte ainult siis, kui nad ei täida ELi sanktsioone ELi piires, vaid ka siis, kui nad ei täida neid Venemaal ja Valgevenes. See kehtib ka ELi kodanikele kuuluvatele ettevõtetele ning ELis asutatud ettevõtjate kolmandates riikides asuvatele tütarettevõtjatele.

2. märtsil 2022. aastal avaldasime oma veebisaidil aadressil citadele.lv soovitused ja nõuanded ettevõtjatele, kes töötavad koos Venemaa ja Valgevene ettevõtjatega. Lisaks avaldasime 4. märtsil teabe Venemaa pankade rahvusvahelisest SWIFT-maksesüsteemist lahti ühendamise kohta.

Praegu on peamised ettevõtjaid mõjutavad sanktsioonid Euroopa Liidu 25. veebruaril kehtestatud sanktsioonid Venemaa vastu (määrus (EL) 2022/328) ning 2. märtsil kehtestatud sanktsioonid Valgevene vastu (määrus (EL) 2022/355). Selle kohta võib saada täpsemat teavet Euroopa Komisjoni veebisaidilt (Venemaa, Valgevene) ja Eesti Rahapesu Andmebüroo kodulehel. Finantsinspektsiooni veebilehel leiab finantssanktsiooni kohaldamise alased Eesti ja Euroopa Liidu juhendid ja õigusaktid. Lisaks peavad kõik pidama kinni sanktsioonidest, mis on kehtestatud konkreetsete Venemaa ja Valgevenega seotud isikute, sealhulgas mitme Venemaa oligarhi ja ettevõtte suhtes.

Pank toonitab, et koostöö juriidiliste isikute ja üksikisikutega, kelle finantsvarad on sanktsioonide alusel külmutatud, ning koostöö ettevõtetega, mis kuuluvad sellistele isikutele või mida sellised isikud kontrollivad, ei ole enam võimalik.

Arvestades praegu kehtivaid rangeid piiranguid ning sanktsioonide mõju rahvusvahelisele maksesüsteemile, soovitab Citadele pank enne makse tegemist pangaga ühendust võtta, kui on mingeid kahtlusi selle kohta, kas äripartner on sanktsioonidega karistatavate poolte nimekirjas või kas seda konkreetset makset on võimalik teha. Praeguste piirangute ja sanktsioonide tõttu ei saa Citadele tagada, et kõiki Venemaa ja Valgevene äripartneritele suunatud makseid on võimalik lõpule viia.

Lisaks soovitab pank pidada meeles ka Venemaa ja Valgevene poolt kehtestatud sanktsioone, mis võivad mõjutada ELi ettevõtjate ja nende kõnealustes riikides tegutsevate partnerite tegevust.

Sõja kulgedes kohandatakse pidevalt nii kaupade ja teenuste kategooriate kui ka üksikisikute suhtes kehtestatud sanktsioonide ulatust. Selliseid kohandusi teevad nii EL ja Ameerika Ühendriigid kui ka muud riigid. Seetõttu soovitame me oma klientidel hoida end kursis sanktsioonide arenguga ning tegutsedes seda arvesse võtta. Citadele pank jätkab kindlasti oma klientide teavitamist, kui midagi muutub, kuid sanktsioone käsitlevate õigusnormide muutmise kiirust arvestades võivad need toimuda kiiremini, kui Citadele pank oma kliente teavitada suudab.

Valgevene

Valgevene ettevõtjatega töötades peaksite meeles pidama, et Euroopa Liit laiendas oma kehtivaid sanktsioone ja lisas neile uued, väga ulatuslikud piirangud seoses puidu ja puidutoodete, tsemenditoodete, nafta, gaasi, kivisöe, bituumeni, väetiste, mehaaniliste seadmete, kummist õhkrehvide, raua- ja terasetoodete ja muude terasetoodete impordiga Euroopa Liitu.

Nende piirangute raames on lubatud viia lõpule enne 2. märtsi 2022 sõlmitud lepingud, kuid seda tuleb teha enne 4. juunit 2022. Seega võite te viia lõpule lepinguid, mis allkirjastati enne 2. märtsi, kuid neid ei saa pikendada ega oluliselt muuta.

Samuti on keelatud müüa, tarnida, üle anda või eksportida kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad aidata parandada Valgevene sõjalist ja tehnoloogilist võimekust või aidata kaasa selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule (kaupade ja tehnoloogia nimekiri on esitatud määruse Va lisas), otse või kaudselt era- või juriidilisele isikule, organisatsioonile või asutusele Valgevenes või kasutamiseks Valgevenes. Selles väga põhjalikus nimekirjas on nimetatud ka paljud IT-sektoriga seotud kaubad ja osad.

Venemaa

Venemaal asuvate üksustega töötades pidage meeles, et on keelatud müüa, tarnida, üle anda või eksportida kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad aidata parandada Venemaa sõjalist ja tehnoloogilist võimekust või aidata kaasa selle kaitse- ja julgeolekusektori arengule (kaupade ja tehnoloogia nimekiri on esitatud määruse VII lisas), otse või kaudselt era- või juriidilisele isikule, organisatsioonile või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal. See hõlmab ka Venemaaga seotud väärtpaberitega tehtud tehingute ning muu finants- ja kapitalituruga seotud tegevuse suhtes kehtestatud ulatuslikke piiranguid. 

Samuti on kehtestatud uued piirangud Venemaa kodanikele ja alalistele elanikele ning Venemaal asutatud ettevõtjatele, mille kohaselt on ELi pankadel keelatud võtta vastu uusi hoiuseid, kui hoiuste kogusumma selles krediidiasutuses on suurem kui 100 000 eurot või kasvaks sellest suuremaks.

Need piirangud ei kehti ELi liikmesriikide kodanikele, ELi määratlemata kodakondsusega isikutele ja neile, kellel on alaline elamisluba ELi liikmesriigis, ning piiriülestele maksetele, mida on vaja ELi ja Venemaa vahel ilma piiranguteta kaupade ja teenuste müümiseks.

Selleks et toetada Ukrainas sõja käes kannatavaid inimesi, astub Citadele pank partnerlusse Läti samariitlaste ühendusega, et annetada viimasele 50 000 eurot, ning kutsub oma kliente üles annetama oma boonuspunkte abivajajatele. Citadele maksab iga 1000 annetatud boonuspunkti eest kahekordselt ning selle raha eest ostetakse Ukraina elanikele toitu, humanitaarabi, meditsiinitarbeid ja muid vajalikke kaupu.

Me oleme lihtsustanud Ukraina kodanike jaoks Citadele konto avamise ja pangakaardi saamise protsessi. Ukraina kodanikud võivad Citadele igas Eesti, Läti või Leedu harus avada tasuta pangakonto. Lisateavet võib leida siit.

Kõik meie kliendid võivad ka teha ilma teenustasuta makseid Ukraina pankadesse. Kuigi kõigis vääringutes tehtud maksed on nüüd teenustasuta, soovitame me teha ülekandeid ja annetusi eurodes, kuna selliseid makseid saame me töödelda palju kiiremini. Samuti palume meeles pidada, et pangasüsteemi kohandamine võtab aega, nii et me võime nõuda teenustasu makse tegemise hetkel, kuid see tagastatakse teile niipea kui võimalik.

Uudised

Uudised