Atpakaļ uz visiem uzņēmumiem

CBL Atklātais pensiju fonds

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” ir bankas Citadele meitas uzņēmums, kas piedāvā veidot uzkrājumus privātajai pensijai pensiju 3. līmenī papildus valsts garantētajai vecuma pensijai (pensiju 1. un 2. līmenim). Uzkrājumus ikvienam iespējams veidot individuāli vai ar darba devēja starpniecību.

Valde

CBL Atklātais pensiju fonds pārskati par 2022. gadu

Vēsture

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts 1998.gada 8.jūnijā. Licenci Nr.0030202 Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija izsniedza 1999. gada 10. jūnijā. 2003. gada 7. aprīlī fonds tika ierakstīts LR Komercreģistrā. Vienotais reģistrācijas numurs 40003397312. Licence privātā pensiju fonda darbībai pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 30.12.2014 ar Nr. 06.04.04.106/366.

2010.gadā līdz ar Parex bankas restrukturizāciju, kuras rezultātā tika izveidota banka Citadele, arī AS „Parex atklātais pensiju fonds” nosaukums tiek nomainīts uz AS „Citadele atklātais pensiju fonds”.

Savukārt 2014.gada decembrī , kad bankas Citadele meitas uzņēmums – ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība (IPAS) „Citadele Asset Management” sakarā ar vēlmi paplašināt darbību ārvalstu tirgos veica nosaukuma maiņu uz IPAS „CBL Asset Management”. Līdz ar IPAS„Citadele Asset Management” nosaukumu maina arī bankas meitassabiedrība AS „Citadele atklātais pensiju fonds” - uz AS „CBL Atklātais pensiju fonds”.

Paziņojumi klientiem

Par izmaiņām pensiju plānu “CBL Aktīvais“, CBL Aktīvais USD” un “CBL Sabalansētais” ieguldījumu politikās

Informējam, ka no 2024. gada 12. februāra stājas spēkā izmaiņas pensiju plānu “CBL Aktīvais”, “CBL Aktīvais USD” un “CBL Sabalansētais” (turpmāk – Pensiju plāni) ieguldījumu politikās. Pensiju plānam “CBL Sabalansētais” ir mainīts aktīvu sadalījums, t. i., minētā pensiju plāna ieguldījumi akcijās, riska kapitāla tirgū, nekustamajā īpašumā, alternatīvo ieguldījumu fondos, kā arī ieguldījumu fondu apliecībās iepriekšējo 20% vietā tiks palielināti līdz 25% atbilstoši nozarē kopumā piemērojamajam limitam sabalansēto pensiju plānu grupai. Arī pēc izmaiņām pensiju plāns “CBL Sabalansētais” saglabās sabalansētu ieguldījumu stratēģiju, un izmaiņas neietekmēs pensiju plāna dalībnieku ieguldījumu riska līmeni.
Pensiju plānu ieguldījumu politikas ir papildinātas ar detalizētāku aprakstu par to, kā Pensiju plānu līdzekļu pārvaldītājs integrē ilgtspējas raksturlielumus Pensiju plānu pārvaldīšanas procesā un nodrošina šīs informācijas atklāšanu. Ir precizēts svarīgāko risku apraksts, pievienojot papildu risku “Kredītrisks”, kā arī precizēti terminu skaidrojumi un veikti citi redakcionāli labojumi.
Pensiju plānu Ieguldījumu politikas pieejamas https://www.citadele.lv/lv/private/3rd-pension/plans/. Plašāku informāciju par izmaiņām iespējams saņemt, zvanot uz informatīvo tālruni 67010147 vai rakstot uz e-pastu pfonds@cbl.lv.

 

Rīga, 12.02.2024

Lasīt vairāk

Ierosinājumi un pretenzijas

Ierosinājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība

Jums ir tiesības vērsties AS „CBL Atklātais pensiju fonds” ar ierosinājumu vai pretenziju par pensiju plāniem vai AS „CBL Atklātais pensiju fonds” sniegto pakalpojumu, klientu apkalpošanu utml.

Lasīt vairāk

Ilgtspēja

Pensiju fonds ilgtspējas risku (vides, sociālu vai pārvaldības notikumu vai apstākļu, kas, ja tas notiek varētu radīt negatīvu būtisku ietekmi uz ieguldījumu vērtību) pārvaldībai, kā sev saistošu ir pieņēmis CBL Asset Management “Ilgtspējas un iesaistīšanās politika” dokumentu, tādejādi Pensiju fonda ilgtspējas risku pārvaldības procesus integrējot AS “Citadele banka” grupas līmenī.

Lasīt vairāk

Privātuma aizsardzības noteikumi

Privātuma aizsardzības noteikumi (spēkā ar 09.02.2021.)

Uzzināt vairāk

Vēsturiskās redakcijas:

Redakcija 27.03.2019 - Privātuma aizsardzības noteikumi
Redakcija 25.05.2018 - Privātuma aizsardzības noteikumi

Informācija par interešu konfliktu novēršanu

CBL Atklātais pensiju fonds ir Citadeles grupas uzņēmums. Citadeles grupas uzņēmumi sniedz plašu finanšu pakalpojumu klāstu, līdz ar to var rasties apstākļi, kuros klienta intereses var nonākt pretrunā ar cita klienta vai ar mūsu pašu interesēm.  Mēs ievērojam Citadeles grupas iekšējās politikas un procedūras, lai gadījumā, ja biznesa procesa laikā rodas šādi apstākļi, tie ir atbilstoši pārvaldīti.

Lasīt vairāk

Atalgojuma politika

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” (turpmāk – pensiju fonds) un AS “Citadele banka” ietilpst Citadele Grupā (turpmāk – Grupa), kur AS “Citadele banka” ir Grupas mātes sabiedrība. Pensiju fonds ievēro Grupā apstiprināto atalgojuma politiku.

Lasīt vairāk

Mūsu misija

Attīstīt pensiju fondu par vienkāršu, uzticamu uzņēmumu:

  • piedāvājot vienkārši saprotamus, klientu vajadzībām atbilstošus pensiju plānus;
  • izveidojot tādu korporatīvās pārvaldības kultūru, kas akcionāriem, klientiem un sabiedrībai apliecina uzņēmuma darbinieku profesionalitāti un godīgumu jebkurā viņu darbībā.

Mūsu vīzija

Kļūt par vienu no TOP3 pensiju fondiem Latvijas tirgū klientu skaita un aktīvu apjoma ziņā, nodrošinot pieaugošu vērtību akcionāriem.

Kontakti

Tālrunis: +371 6 701 0147

E-pasts: pfonds@cbl.lv

Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010