Citadeles nenodrošināto subordinēto obligāciju sākotnējais publiskais piedāvājums drīzumā sāksies

Publicēts

2021. gada 30. novembrī Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija apstiprināja AS “Citadele banka” EUR 40 000 000 Ceturtās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas pamatprospektu (“Prospekts”). 2021.gada 2.decembrī  AS Citadele banka (“Citadele”) valde apstiprināja subordinēto obligāciju pirmās sērijas pirmā laidiena sākotnējos galīgos noteikumus (“Galīgie noteikumi”). EUR 40 000 000 Ceturtās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros  Citadele uzsāk nenodrošināto subordinēto obligāciju pirmās sērijas pirmā laidiena (“Obligācijas”) sākotnējo publisko piedāvājumu. Tas ilgs no 2021. gada  6. decembra plkst. 12:00 līdz 9. decembra plkst. 15:30 (pēc Latvijas laika).

Citadele plāno veikt  Obligāciju emisiju EUR 20 līdz 40 miljonu apmērā. Emisijas datums ir plānots 2021. gada 13. decembris. Obligācijas tiks publiski piedāvātas ieguldītājiem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī tās varēs iegādāties kvalificētie ieguldītāji (ievērojot Prospektā noteikto) no citām Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

Šīs emisijas mērķis ir turpmāka Citadeles kapitāla pietiekamības rādītāja uzlabošana, kā arī 2016. gadā emitēto subordinēto obligāciju refinansēšana. Citadeles mērķis ir stiprināt bankas kapitālu, un turpinātu bankas uzņemto kursu aktīvu mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanā.

Emisijas cena ir plānota 100% no Obligācijas nominālvērtības. Katras Obligācijas nominālvērtība – 10 000 eiro. Procentu maksājumi par Obligācijām tiks veikti divas reizes gadā Galīgajos noteikumos noteiktajos datumos. Obligāciju dzēšanas termiņš ir pēc 10 gadiem, taču Citadelei ir tiesības tās dzēst arī pirms termiņa.

Prospekts nosaka vispārīgos EUR 40 000 000 Ceturtās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas noteikumus, savukārt attiecīgo sēriju un laidienu emisijas precīzs apjoms, obligāciju cena, dzēšanas termiņš, ienesīgums un citi parametri ir noteikti attiecīgās emisijas Galīgajos noteikumos. Obligācijas ir plānots iekļaut regulētajā tirgū – biržas “Nasdaq Riga” Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.  Juridisko atbalstu Citadelei sniedz Attorney-at-law Edijs Poga Law Office.

Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. Citadele nodrošina norēķinus un karšu maksājumus, aizdevumus, noguldījumu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldes un līzinga pakalpojumus, kā arī virkni ekskluzīvus, unikālus produktus. Citadeles vīzija ir kļūt par labāko finanšu pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs privātpersonām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Citadeles akcionāri ir starptautiska un daudznacionāla investoru grupa ar pieredzi banku sektorā visā pasaulē. Aptuveni 75% no Citadeles pieder grupai starptautisku investoru, kurus pārstāv investīciju kompānija “Ripplewood Advisors LLC”, pārējais -  Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai (ERAB).

Prospekts un Galīgie noteikumi angļu valodā un Prospekta kopsavilkuma tulkojums latviešu, igauņu un lietuviešu valodā ir pieejami elektroniskā veidā Citadeles tīmekļa vietnē https://www.cblgroup.com/lv/investors/bonds/ . Prospekts pieejams arī Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (“FKTK”) mājaslapā https://www.fktk.lv.

Pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas ieguldītājiem ir jāiepazīstas ar Prospektu un Galīgajiem noteikumiem un, ja nepieciešams, jākonsultējas ar personu, kas specializējas konsultāciju sniegšanā par šādiem ieguldījumiem.

 

SVARĪGA PIEZĪME. Šis paziņojums ir reklāma un nav prospekts Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (“Prospekta regula”). Ieguldītājiem nevajadzētu pieņemt lēmumu par ieguldījumu attiecībā uz šajā paziņojumā minētajām Obligācijām, izņemot, pamatojoties uz informāciju, kas ietverta Prospektā un Galīgajos noteikumos, lai pilnībā izprastu iespējamos saistītos riskus un priekšrocības. Prospekts un Galīgie noteikumi pieejami FKTK (https://www.fktk.lv) un Citadeles (https://www.cblgroup.com) mājaslapā. Prospekta apstiprināšana no FKTK puses nav jāsaprot kā Obligāciju apstiprināšana.

Šis paziņojums nav uzskatāms par pārdošanas piedāvājumu vai aicinājumu veikt Obligāciju pirkšanu, kā arī Obligāciju pārdošana nedrīkst notikt nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu pretlikumīga. Jebkurš piedāvājums iegādāties Obligācijas tiks izteikts, un jebkuram investoram ir jāveic savs ieguldījums, pamatojoties tikai uz informāciju, kas ir ietverta Prospektā, Galīgajos noteikumos un papildinājumos (ja tādi ir), kas tiks publicēti saistībā ar šo sākotnējo piedāvājumu. Ja jūs nesaprotat šī paziņojuma saturu, jums jākonsultējas ar kvalificētu finanšu konsultantu.

Šis paziņojums nav ieteikums vai konsultācija par Obligāciju sākotnējo publisko piedāvājumu. Informāciju šajā paziņojumā vai jebkuros no dokumentiem, kas attiecas uz Obligāciju sākotnējo publisko piedāvājumu, nevar paļauties kā uz norādēm par  turpmākās darbības rezultātiem. Pirms Obligāciju iegādes personām, kuras aplūko šo paziņojumu, ir jāpārliecinās, ka viņas pilnībā saprot un pieņem Prospektā noteiktos riskus. Investoram ir jāizvērtē ieguldījuma Obligācijās ieguvumi, riski un ietekme uz savu finansiālo stāvokli un jāpieņem patstāvīgs lēmums par ieguldījuma veikšanu, pilnībā izprotot tā sekas. Obligācijas var būt grūti izprotamas un var nebūt piemērotas visiem ieguldītājiem.

Šis paziņojums ir adresēts Latvijas, Lietuvas un Igaunijas rezidentiem, kā arī personām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs (izņemot Latviju, Igauniju un Lietuvu), kas ir kvalificēti ieguldītāji Prospekta regulas 2. panta e) apakšpunkta izpratnē. Noteiktās jurisdikcijās ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tostarp, bet neaprobežojoties ar Amerikas Savienotajām Valstīm (“ASV”), Austrāliju, Kanādu un Japānu, šādas informācijas sniegšana var būt ierobežota vai aizliegta ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Šis paziņojums neveido, kā arī nav daļa no piedāvājumiem vai aicinājumiem iegādāties Obligācijas vai parakstīties uz tām ASV. Obligācijas, kas tiks emitētas, nav un netiks reģistrētas saskaņā ar ASV 1933. gada Vērtspapīru likumu (ar grozījumiem) vai jebkura ASV štata likumiem vai citā jurisdikcijā, un Obligācijas nedrīkst piedāvāt, pārdot vai piegādāt jebkurā laikā tieši vai netieši ASV robežās (kas ietver teritorijas, īpašumus un visus citus apgabalus, kas ir pakļauti ASV jurisdikcijai) vai ASV personām vai viņu vārdā vai labā (kā noteikts Regulējumā S saskaņā ar ASV 1933. gada Vērtspapīru likumu(ar grozījumiem)).

Šajā paziņojumā sniegtā informācija var tikt pārbaudīta, labota, papildināta un mainīta bez brīdinājuma.