Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  9m 2017 9m 2016 Izmaiņas 12m 2016 12m 2015 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 55.8 48.0 16% 66.2 60.5 9%
Neto komisijas naudas ienākumi 27.1 28.0 (3%) 40.1 35.5 13%
Pamatdarbības ienākumi 98.6 102.8 (4%) 134.3 112.7 19%
Uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto (8.2) (5.0) 65% (10.1) (6.2) 62%
Koriģētā Neto peļņa* 25.9 25.2 2% 31.1 31.1 0%
Koriģētā vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 1.05% 1.10% (0.0pp) 0.99% 1.07% (0.1pp)
Koriģētā vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 13.5% 14.4% (0.9pp) 13.3% 15.5% (2.2pp)
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 62.7% 57.8% 4.9pp 60.4% 68.5% (8.2pp)
Riska cenas rādītājs (COR) 0.9% 0.7% 0.3pp 0.9% 0.6% 0.3pp

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  9m 2017 12m 2016 Izmaiņas 12m 2016 12m 2015 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,191 3,350 (5%) 3,350 2,960 13%
Klientu kredīti 1,342 1,241 8% 1,241 1,172 6%
Klientu noguldījumi 2,800 2,919 (4%) 2,919 2,583 13%
Kapitāls 257 254 1% 254 220 16%
Kredītu-noguldījumu attiecība 48% 42% 5pp 42% 45% (3pp)

 

* 9m 2017 dati koriģēti par vienreizējām izmaksām 23.2 miljonu eiro apmērā, kas radās norakstot atliktā nodokļa aktīvus saistībā ar izmaiņām Latvijā piemērojamajā uzņēmumu ienākumu nodokļa režīmā (Koncerns un Banka). 9m 2016 dati koriģēti par vienreizējiem ieņēmumiem 11.3 miljonu eiro apmērā, kas gūti, Citadeles līdzdalības daļu Visa Europe pārdodot Visa Inc (Koncerns un Banka). 12m 2016 dati koriģēti par vienreizējiem ieņēmumiem 11.3 miljonu eiro apmērā, kas gūti, Citadeles līdzdalības daļu Visa Europe pārdodot Visa Inc. (Koncerns un Banka), 5.1 miljonu eiro ieņēmumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka) un -1.8 miljonu eiro zaudējumiem, kas gūti, pārdodot pirms dzēšanas termiņa vienu pārdošanai pieejamu (iepriekš līdz termiņa beigām turētu) vērtspapīru (Koncerns un Banka). 12m 2015 dati koriģēti par vienreizējām izmaksām -5.0 miljonu eiro apmērā, kas radās atliktā sākotnējā publiskā piedāvājuma rezultātā (Koncerns un Banka), un 0.2 miljonu eiro ienākumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka)