Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  H1 2018 H1 2017 Izmaiņas 12m 2017 12m 2016 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 39.9 36.2 10% 75.4 66.2 14%
Neto komisijas naudas ienākumi 17.0 19.3 (12%) 36.7 40.1 (9%)
Pamatdarbības ienākumi 65.3 64.4 1% 132.5 134.3 (1%)
Neto kredītu zaudējumi (1.9) (7.3) (75%) (4.4) (10.1) (56%)
Koriģētā Neto peļņa* 18.0 15.0 20% 31.5 31.1 1%
Koriģētā vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 1.13% 0.90% 0.23pp 0.94% 0.99% (0.04pp)
Koriģētā vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 13.1% 11.5% 1.7pp 11.9% 13.3% (1.4pp)
Izmaksu-ienākumu attiecība 69.1% 64.3% 4.8pp 64.4% 60.4% 4.1pp
Riska cenas rādītājs 0.3% 1.1% (0.8pp) 1.0% 0.9% (0.1pp)

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  H1 2018 H1 2017 Izmaiņas 12m 2017 12m 2016 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,043 3,291 (8%) 3,312 3,350 (1%)
Aizdevumi klientiem 1,360 1,323 3% 1,331 1,241 7%
Klientu noguldījumi 2,649 2,910 (9%) 2,880 2,919 (1%)
Akcionāru kapitāls 279 270 3% 269 254 6%
Kredītu-noguldījumu attiecība 51% 45% 6pp 46% 42% 4pp

 

*2017. gada 2. pusgads ir koriģēts par vienreizēju 23.2 miljonu eiro atliktā nodokļa aktīva norakstīšanu Latvijā saistībā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā un 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu pamatlīdzekļu vērtības samazinājumam reversa. 2017. gada dati koriģēti par vienreizējiem izdevumiem 23.2 miljonu eiro apmērā, kas radušies, norakstot atliktā nodokļa aktīvus Latvijā saskaņā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa režīmā (Koncerns un Banka), vienreizējiem 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem (tikai Koncerns). 2016. gada dati koriģēti par vienreizējiem ieņēmumiem 11.3 miljonu eiro apmērā, kas gūti, pārdodot Citadeles līdzdalības daļu Visa Europe Visa Inc (Koncerns un Banka), 5.1 miljonu eiro ieņēmumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka) un 1.8 miljonu eiro zaudējumiem, no darījuma pārdodot pirms dzēšanas termiņa beigām vienu pārdošanai pieejamu (iepriekš līdz termiņa beigām turētu) vērtspapīru (Koncerns un Banka).