Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  6m 2019 6m 2018 Izmaiņas 12m 2018 12m 2017 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 41.9 39.9 5% 82.6 75.4 10%
Neto komisijas naudas ienākumi 14.4 15.8 (9%) 32.0 34.3 (7%)
Pamatdarbības ienākumi 60.9 64.0 (5%) 128.0 130.1 (2%)
Neto kredītzaudējumi (2.6) (2.1) 24% (6.7) (13.6) (51%)
Neto peļņa* 16.2 18.0 (10%) 34.8 31.5 11%
Vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 1.03% 1.13% (0.1pp) 1.10% 0.94% 0.15pp
Vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 10.5% 13.1% (2.6pp) 12.3% 12.0% 0.3pp
Izmaksu-ienākumu attiecība 67.9% 68.5% (0.6pp) 67.4% 63.7% 3.7pp
Riska cenas rādītājs 0.3% 0.3% 0.0pp 0.5% 1.0% (0.5pp)

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  30 Jūn 2019 30 Jūn 2018 Izmaiņas 31 Dec 2018 31 Dec 2017 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,266 3,043 7% 3,052 3,312 (8%)
Aizdevumi klientiem 1,488 1,360 9% 1,396 1,331 5%
Klientu noguldījumi 2,836 2,649 7% 2,645 2,917 (9%)
Akcionāru kapitāls 319 279 14% 297 269 10%
Kredītu-noguldījumu attiecība 52% 51% 1pp 53% 46% 7pp


Jan-Dec 2017 ir koriģēts par vienreizēju 23.2 miljonu eiro atliktā nodokļa aktīva norakstīšanu Latvijā saistībā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā un 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem. 2018. gadā Citadele pārskatīja klasifikāciju regulatoru izmaksām un atsevišķiem komisijas izdevumiem. Iepriekšējo periodu dati tika attiecīgi koriģēti.