Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  3m 2019 3m 2018 Izmaiņas 12m 2018 12m 2017 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 20.6 19.7 5% 82.6 75.4 10%
Neto komisijas naudas ienākumi 7.2 6.8 6% 32.0 34.3 (7%)
Pamatdarbības ienākumi 30.4 30.8 (1%) 128.0 130.1 (2%)
Neto kredītzaudējumi (1.9) 0.4 (575%) (6.7) (13.6) (51%)
Neto peļņa* 7.3 9.4 (22%) 34.8 31.5 11%
Vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 0.93% 1.17% (0.2pp) 1.10% 0.94% 0.15pp
Vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 9.6% 13.9% (4.3pp) 12.3% 12.0% 0.3pp
Izmaksu-ienākumu attiecība 68.7% 71.0% (2.3pp) 67.4% 63.7% 3.7pp
Riska cenas rādītājs 0.5% (0.1%) 0.6pp 0.5% 1.0% (0.5pp)

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  3m 2019 3m 2018 Izmaiņas 12m 2018 12m 2017 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,198 3,129 2% 3,052 3,312 (8%)
Aizdevumi klientiem 1,435 1,318 9% 1,396 1,331 5%
Klientu noguldījumi 2,784 2,731 2% 2,645 2,917 (9%)
Akcionāru kapitāls 307 270 14% 297 269 10%
Kredītu-noguldījumu attiecība 52% 48% 4pp 53% 46% 7pp


Jan-Dec 2017 ir koriģēts par vienreizēju 23.2 miljonu eiro atliktā nodokļa aktīva norakstīšanu Latvijā saistībā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā un 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem. 2018. gadā Citadele pārskatīja klasifikāciju regulatoru izmaksām un atsevišķiem komisijas izdevumiem. Iepriekšējo periodu dati tika attiecīgi koriģēti.