Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  2017 2016 Izmaiņas 12m 2016 12m 2015 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 75.4 66.2 14% 66.2 60.5 9%
Neto komisijas naudas ienākumi 36.7 40.1 (9%) 40.1 35.5 13%
Pamatdarbības ienākumi 132.5 134.3 (1%) 134.3 112.7 19%
Uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto (4.4) (10.1) (56%) (10.1) (6.2) 62%
Koriģētā Neto peļņa* 31.5 31.1 1% 31.1 31.1 0%
Koriģētā vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 0.94% 0.99% (0.04pp) 0.99% 1.07% (0.1pp)
Koriģētā vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 11.9% 13.3% (1.4pp) 13.3% 15.5% (2.2pp)
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 64.4% 60.4% 4.1pp 60.4% 68.5% (8.2pp)
Riska cenas rādītājs (COR) 1.0% 0.9% (0.1pp) 0.9% 0.6% 0.3pp

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  2017  2016 Izmaiņas 12m 2016 12m 2015 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,312 3,350 (1%) 3,350 2,960 13%
Klientu kredīti 1,331 1,241 7% 1,241 1,172 6%
Klientu noguldījumi 2,880 2,919 (1%) 2,919 2,583 13%
Kapitāls 269 254 6% 254 220 16%
Kredītu-noguldījumu attiecība 46% 42% 4pp 42% 45% (3pp)

 

* 12m 2017. gada dati koriģēti par vienreizējiem izdevumiem 23.2 miljonu eiro apmērā, kas radušies, norakstot atliktā nodokļa aktīvus Latvijā saskaņā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa režīmā (Koncerns un Banka), vienreizējiem 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem (tikai Koncerns) un 3.9 miljonu eiro ieņēmumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka). 2016. gada dati koriģēti par vienreizējiem ieņēmumiem 11.3 miljonu eiro apmērā, kas gūti, pārdodot Citadeles līdzdalības daļu Visa Europe Visa Inc (Koncerns un Banka), 5.1 miljonu eiro ieņēmumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka) un 1.8 miljonu eiro zaudējumiem, no darījuma pārdodot pirms dzēšanas termiņa beigām vienu pārdošanai pieejamu (iepriekš līdz termiņa beigām turētu) vērtspapīru (Koncerns un Banka). 12m 2015 dati koriģēti par vienreizējām izmaksām -5.0 miljonu eiro apmērā, kas radās atliktā sākotnējā publiskā piedāvājuma rezultātā (Koncerns un Banka), un 0.2 miljonu eiro ienākumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka)