Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  3m 2017 3m 2016 Izmaiņas 2016 auditēts 2015 auditēts Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 17.5 15.7 12% 66.2 60.5 9%
Neto komisijas naudas ienākumi 9.4 8.7 8% 40.1 35.5 13%
Pamatdarbības ienākumi 31.6 29.6 7% 134.3 112.7 19%
Uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto (1.4) (1.9) (24%) (10.1) (6.2) 62%
Neto peļņa 9.1 7.7 19% 40.7 26.1 56%
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.10% 1.04% 0.1pp 1.29% 0.90% 0.4pp
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 14.1% 13.7% 0.4pp 17.2% 13.2% 4.0pp
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 64.3% 64.1% 0.2pp 60.4% 68.5% (8.2pp)
Riska cenas rādītājs (COR) 0.6% 0.6% (0.1pp) 0.9% 0.6% 0.3pp

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  3m 2017 12m 2016 Izmaiņas 2016 auditēts 2015 auditēts Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,310 3,350 (1%) 3,350 2,960 13%
Klientu kredīti 1,273 1,241 3% 1,241 1,172 6%
Klientu noguldījumi 2,906 2,919 (0%) 2,919 2,583 13%
Kapitāls 264 254 4% 254 220 16%
Kredītu-noguldījumu attiecība 44% 42% 1pp 42% 45% (3pp)