Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  Q1 2018 Q1 2017 Izmaiņas 12m 2017 12m 2016 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 19.7 17.5 12% 75.4 66.2 14%
Neto komisijas naudas ienākumi 7.4 9.4 (22%) 36.7 40.1 (9%)
Pamatdarbības ienākumi 31.5 31.6 (0%) 132.5 134.3 (1%)
Uzkrājumi vērtības samazinājumam, neto (0.0) (1.4) (99%) (4.4) (10.1) (56%)
Koriģētā Neto peļņa* 9.4 9.1 3% 31.5 31.1 1%
Koriģētā vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 1.17% 1.10% 0.07pp 0.94% 0.99% (0.04pp)
Koriģētā vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 13.9% 14.1% (0.2pp) 11.9% 13.3% (1.4pp)
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 71.7% 64.3% 7.4pp 64.4% 60.4% 4.1pp
Riska cenas rādītājs (COR) (0.1%) 0.6% (0.7pp) 1.0% 0.9% (0.1pp)

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  Q1 2018 Q1 2017 Izmaiņas 12m 2017 12m 2016 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,129 3,310 (5%) 3,312 3,350 (1%)
Klientu kredīti 1,318 1,273 4% 1,331 1,241 7%
Klientu noguldījumi 2,696 2,906 (7%) 2,880 2,919 (1%)
Kapitāls 270 264 2% 269 254 6%
Kredītu-noguldījumu attiecība 49% 44% 5pp 46% 42% 4pp

 

*12m 2017.gada dati koriģēti par vienreizējiem 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem (tikai Koncerns) un 3.9 miljonu eiro ieņēmumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka). 2016. gada dati koriģēti par vienreizējiem ieņēmumiem 11.3 miljonu eiro apmērā, kas gūti, pārdodot Citadeles līdzdalības daļu Visa Europe Visa Inc (Koncerns un Banka), 5.1 miljonu eiro ieņēmumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka) un 1.8 miljonu eiro zaudējumiem, no darījuma pārdodot pirms dzēšanas termiņa beigām vienu pārdošanai pieejamu (iepriekš līdz termiņa beigām turētu) vērtspapīru (Koncerns un Banka).