Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  12m 2018 12m 2017 Izmaiņas* 12m 2017 12m 2016 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 82.6 75.4 10% 75.4 66.2 14%
Neto komisijas naudas ienākumi 32.0 34.3 (7%) 34.3 40.1 (14%)
Pamatdarbības ienākumi 128.0 130.1 (2%) 130.1 134.2 (3%)
Neto kredītu zaudējumi (6.7) (13.6) (51%) (4.4) (10.1) (56%)
Koriģētā neto peļņa* 34.8 31.5 11% 31.5 31.1 1%
Koriģētā vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 1.10% 0.94% 0.15pp 0.94% 0.99% (0.04pp)
Koriģētā vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 12.3% 12.0% 0.3pp 12.0% 13.1% (1.1pp)
Izmaksu-ienākumu attiecība 67.4% 63.7% 3.7pp 63.7% 60.2% 3.5pp
Riska cenas rādītājs 0.5% 1.0% (0.5pp) 1.0% 0.8% 0.2pp

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  12m 2018 12m 2017 Izmaiņas* 12m 2017 12m 2016 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,052 3,312 (8%) 3,312 3,350 (1%)
Aizdevumi klientiem 1,396 1,331 5% 1,331 1,241 7%
Klientu noguldījumi 2,645 2,917 (9%) 2,917 2,994 (3%)
Akcionāru kapitāls 297 269 10% 269 254 6%
Kredītu-noguldījumu attiecība 53% 46% 7pp 46% 41% 5pp

 

Jan-Dec 2017 ir koriģēts par vienreizēju 23.2 miljonu eiro atliktā nodokļa aktīva norakstīšanu Latvijā saistībā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā un 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem. Q4 2017 ir koriģēts par vienreizējiem 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem. 2018. gadā Citadele pārskatīja klasifikāciju regulatoru izmaksām un atsevišķiem komisijas izdevumiem. Iepriekšējo periodu dati tika attiecīgi koriģēti.