Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  9m 2018 9m 2017 Izmaiņas 12m 2017 12m 2016 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 61.1 55.8 10% 75.4 66.2 14%
Neto komisijas naudas ienākumi 24.6 27.1 (9%) 36.7 40.1 (9%)
Pamatdarbības ienākumi 96.5 98.6 (2%) 132.5 134.3 (1%)
Neto kredītu zaudējumi (7.2) (9.6) (26%) (4.4) (10.1) (56%)
Koriģētā neto peļņa* 24.7 25.9 (4%) 31.5 31.1 1%
Koriģētā vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 1.04% 1.05% (0.01pp) 0.94% 0.99% (0.04pp)
Koriģētā vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 11.9% 13.5% (1.6pp) 11.9% 13.3% (1.4pp)
Izmaksu-ienākumu attiecība 66.4% 62.6% 3.8pp 64.4% 60.4% 4.1pp
Riska cenas rādītājs 0.7% 0.9% (0.3pp) 1.0% 0.9% (0.1pp)

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  9m 2018 9m 2017 Izmaiņas 12m 2017 12m 2016 Izmaiņas
Kopā aktīvi 2,998 3,191 (6%) 3,312 3,350 (1%)
Aizdevumi klientiem 1,373 1,342 2% 1,331 1,241 7%
Klientu noguldījumi 2,598 2,855 (9%) 2,880 2,919 (1%)
Akcionāru kapitāls 287 257 11% 269 254 6%
Kredītu-noguldījumu attiecība 53% 47% 6pp 46% 42% 4pp

 

*Q3 2017 ir koriģēts par vienreizēju 23.2 miljonu eiro atliktā nodokļa aktīva norakstīšanu Latvijā saistībā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā. 2017. gada dati koriģēti par vienreizējiem izdevumiem 23.2 miljonu eiro apmērā, kas radušies, norakstot atliktā nodokļa aktīvus Latvijā saskaņā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa režīmā (Koncerns un Banka), vienreizējiem 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem (tikai Koncerns). 2016. gada dati koriģēti par vienreizējiem ieņēmumiem 11.3 miljonu eiro apmērā, kas gūti, pārdodot Citadeles līdzdalības daļu Visa Europe Visa Inc (Koncerns un Banka), 5.1 miljonu eiro ieņēmumiem no meitas sabiedrību dividendēm (tikai Banka) un 1.8 miljonu eiro zaudējumiem, no darījuma pārdodot pirms dzēšanas termiņa beigām vienu pārdošanai pieejamu (iepriekš līdz termiņa beigām turētu) vērtspapīru (Koncerns un Banka).