Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  9m 2019 9m 2018 Izmaiņas 12m 2018 12m 2017 Izmaiņas
Neto procentu ienākumi 63.8 61.1 4% 82.6 75.4 10%
Neto komisijas naudas ienākumi 21.8 23.8 (8%) 32.0 34.3 (7%)
Pamatdarbības ienākumi 92.9 95.7 (3%) 128.0 130.1 (2%)
Neto kredītzaudējumi (2.7) (7.4) (64%) (6.7) (13.6) (51%)
Neto peļņa* 27.2 24.7 10% 34.8 31.5 11%
Vidējo aktīvu atdeve (ROA)* 1.11% 1.04% 0.1pp 1.10% 0.94% 0.15pp
Vidējā kapitāla atdeve (ROE)* 11.6% 11.9% (0.3pp) 12.3% 12.0% 0.3pp
Izmaksu-ienākumu attiecība 66.7% 66.1% 0.6pp 67.4% 63.7% 3.7pp
Riska cenas rādītājs 0.2% 0.7% (0.5pp) 0.5% 1.0% (0.5pp)

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  30 Sept 2019 30 Sept 2018 Izmaiņas 31 Dec 2018 31 Dec 2017 Izmaiņas
Kopā aktīvi 3,518 2,998 17% 3,052 3,312 (8%)
Aizdevumi klientiem 1,514 1,373 10% 1,396 1,331 5%
Klientu noguldījumi 3,071 2,598 18% 2,645 2,917 (9%)
Akcionāru kapitāls 332 287 16% 297 269 10%
Kredītu-noguldījumu attiecība 49% 53% (4pp) 53% 46% 7pp


Jan-Dec 2017 ir koriģēts par vienreizēju 23.2 miljonu eiro atliktā nodokļa aktīva norakstīšanu Latvijā saistībā ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējumā un 7.7 miljonu eiro ienākumiem no uzkrājumu vērtības samazinājumam reversa pamatlīdzekļiem. 2018. gadā Citadele pārskatīja klasifikāciju regulatoru izmaksām un atsevišķiem komisijas izdevumiem. Iepriekšējo periodu dati tika attiecīgi koriģēti.