Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  Q4`22* Q3`22* Q4`21*   12M`22* 12M`21*
Neto procentu ienākumi 35.9 28.9 27.1   118.8 107.0
Neto komisijas naudas ienākumi 7.3 8.9 9.0   37.06 34.1
Neto finanšu un pārējie ienākumi 3.2 4.2 1.1   11.7 8.6
Pamatdarbības ienākumi 46.4 42.1 37.2   168.2 149.7
Pamatdarbības izdevumi (24.0) (22.7) (23.0)   (91.6) (84.1)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās (8.8) (2.3) (1.5)   (23.8) (1.6)
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 13.3 16.7 10.3   50.8 62.2
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.05% 1.31% 0.85%   1.00% 1.33%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 12.9% 16.4% 10.5%   12.4% 16.8%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 51.8% 53.9% 61.9%   54.45% 56.19%
Riska cenas rādītājs (COR) 1.2% 0.3% 0.2%   0.8% 0.1%

* Uzrādītas tikai darbības, kas turpinās. Salīdzināmie dati koriģēti par pārtrauktām darbībām, kas ir „Kaleido Privatbank” AG (Šveicē reģistrēta meitas banka), kuru Citadele ir vienojusies pārdot un tādēļ neiekļauj galveno finanšu rādītāju aprēķinā.

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  31 Dec 2022 31 Dec 2021   31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Kopā aktīvi 5,404 5,055   5,055 4,597 3,742
Aizdevumi klientiem 2,966 2,702   2,702 1,541 1,568
Klientu noguldījumi 3,980 3,814   3,814 3,671 3,290
Akcionāru kapitāls 424 397   397 344 341
Kredītu-noguldījumu attiecība 75% 73%   71% 42% 48%

 

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi Koncernā

  • Stabili finanšu rezultāti ar augošiem ienākumiem gan 2022. gada 4. ceturksnī, gan 2022. gadā kopumā. Pamatdarbības ienākumi (Baltijā) 2022. gadā sasniedza 168.2 miljonus eiro, kas ir 12% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pamatdarbības ienākumi 4. ceturksnī bija 46.4 miljoni eiro, kas ir par 10% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2022. gadā izsniegti 1.2 miljardi eiro, no tiem 231 miljons eiro tika izsniegts 2022. gada 4. ceturksnī.
  • 2022. gada peļņa pirms uzkrājumiem (Baltijā) bija 76.6 miljoni eiro, kas ir par 17% vairāk nekā 2021. gadā. Peļņa pirms uzkrājumiem 4. ceturksnī sasniedza 22.4 miljonus eiro, 15% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni
  • Ņemot vērā pieaugušo nenoteiktību makroekonomikā, banka turpināja izvēlēties piesardzīgu pieeju un 2022. gadā ir izveidojusi uzkrājumus  23.8 miljonu eiro apmērā (4. ceturksnī 8.8 miljonus eiro). Neto peļņa (Baltijā) 2022. gadā sasniedza 50.8 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 12.4%. 4. ceturkšņa neto peļņa bija 13.3 miljoni eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 12.9%.
  • Pateicoties pievilcīgiem digitāliem risinājumiem un pakalpojumiem, bankas aktīvo klientu skaits 2022. gada 31. decembrī, sasniedza visu laiku augstāko līmeni – 374 tūkstošus aktīvo klientu, kas ir 4% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
  • Noguldījumu bāze saglabājās stabila, un Baltijas rezidentu depozīti uz 2022. gada 31. decembri sasniedza 3 881 miljonus eiro, jeb 98% no kopējiem depozītiem.
  • Citadele turpina darbību ar vairāk nekā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2022. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, pārejas, ieskaitot perioda rezultātu) bija 20.1% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 176%.
  • Uz 2022. gada 31.decembri Citadelei bija 1 355 pilna laika darbinieku.