Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  Q3`22* Q2`22* Q3`21*   H1`22* H1`21*
Neto procentu ienākumi 28.9 26.6 27.5   54.0 52.5
Neto komisijas naudas ienākumi 8.9 11.1 9.4   21.4 15.7
Neto finanšu un pārējie ienākumi 4.2 2.6 1.8   4.3 5.7
Pamatdarbības ienākumi 42.1 40.3 38.7   79.6 73.9
Pamatdarbības izdevumi (22.7) (24.0) (20.1)   (44.9) (41.0)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās (2.3) (6.6) 3.8   (12.7) 3.8
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 16.7 9.3 14.6   21.4 35.4
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.31% 0.75% 1.20%   0.87% 1.56%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 16.4% 9.2% 15.3%   10.7% 19.7%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 53.9% 59.6% 51.9%   56.3% 55.5%
Riska cenas rādītājs (COR) 0.3% 0.9% 1.1%   0.9% (0.4%)

* Uzrādītas tikai darbības, kas turpinās. Salīdzināmie dati koriģēti par pārtrauktām darbībām, kas ir „Kaleido Privatbank” AG (Šveicē reģistrēta meitas banka), kuru Citadele ir vienojusies pārdot un tādēļ neiekļauj galveno finanšu rādītāju aprēķinā.

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  30 Sept 2021 30 Jūn 2021   31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Kopā aktīvi 5,157 5,062   5,055 4,597 3,742
Aizdevumi klientiem 2,996 2,895   2,702 1,541 1,568
Klientu noguldījumi 3,765 3,683   3,814 3,671 3,290
Akcionāru kapitāls 412 402   397 344 341
Kredītu-noguldījumu attiecība 80% 79%   71% 42% 48%

 

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi Koncernā

  • Spēcīgi finanšu rezultāti ar līdz šim augstākajiem ienākumiem gan 2022. gada 3. ceturksnī, gan 1. pusgadā. Pamatdarbības ienākumi (Baltijā) 9 mēnešos sasniedza 121.8 miljonus eiro, kas ir 8% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu. Pamatdarbības ienākumi 3. ceturksnī bija 42.1 miljons eiro, kas ir par 9% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
  • 2022. gada 9 mēnešos peļņa pirms uzkrājumiem (Baltijā) bija 54.2 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Peļņa pirms uzkrājumiem 3. ceturksnī sasniedza 19.4 miljonus eiro, 20% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.
  • Ņemot vērā pieaugušo nenoteiktību makroekonomikā, banka turpināja izvēlēties piesardzīgu pieeju un 2022. gada 9 mēnešos ir atzinusi neto kredītu zaudējumus EUR 15.0 miljonu apmērā (3. ceturksnī 2.3 miljonus eiro). Neto peļņa (Baltijā) 2022. gada 9 mēnešos sasniedza 38.1 miljonus eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 12.6%. 3. ceturkšņa neto peļņa bija 16.7 miljoni eiro, un vidējā kapitāla atdeve bija 16.4%.
  • Pateicoties pievilcīgiem digitāliem risinājumiem un pakalpojumiem, bankas aktīvo klientu skaits 2022. gada 30. septembrī sasniedza visu laiku augstāko līmeni – 373 tūkstošus aktīvo klientu, kas ir 4% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2022. gada 9 mēnešos tika izsniegti 972 miljoni eiro, no tiem 326 miljoni eiro tika izsniegti 2022. gada 3. ceturksnī.
  • Noguldījumu bāze saglabājās stabila, un Baltijas rezidentu depozīti uz 2022. gada 30. septembri sasniedza 3,666 miljonus eiro, jeb 97% no kopējiem depozītiem.
  • Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2022. gada 30. septembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, pārejas, ieskaitot perioda rezultātu) bija 18.1% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 167%.
  • Uz 2022. gada 30.septembri Citadelei bija 1,381 pilna laika darbinieks.