Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro*

  12m`23 12m`22   Q4`23 Q3`23
Neto procentu ienākumi 187.9 119.4   49.2 50.8
Neto komisijas naudas ienākumi 37.8 37.8   8.8 8.1
Neto finanšu un pārējie ienākumi 8.2 5.4   1.6 1.8
Pamatdarbības ienākumi 233.9 162.6   59.6 60.6
Pamatdarbības izdevumi (104.5) (73.5)   (31.0) (24.6)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās 4.5 (23.8)   (1.9) 2.8
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 110.4 45.2   10.2 35.7
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 2.2% 0.9%   0.9% 3.0%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 23.6% 11.1%   8.0% 29.6%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 44.7% 56.3%   52.0% 40.6%
Riska cenas rādītājs (COR) (0.2%) (0.8%)   0.3% (0.4%)

*Uzrādītas tikai darbības, kas turpinās. Salīdzināmie rādītāji ir pārklasificēti attiecībā uz „Kaleido Privatbank” AG (Šveicē reģistrēta meitas banka) pārtraukto darbību, kuru ir plānots atsavināt un tādējādi tā nav iekļauta uzrādītajos pamatrādītājos. Salīdzināmie dati par 2022. gadu ir koriģēti saistībā ar pāreju uz 17. SFPS. Agrāki salīdzināmie dati nav koriģēti atbilstoši 17. SFPS

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  31 Dec 2023 30 Sept 2023 31 Dec 2022   31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Kopā aktīvi 4,863 4,831 5,405   5,055 4,597 3,742
Aizdevumi klientiem 2,862 2,853 2,966   2,702 1,541 1,568
Klientu noguldījumi 3,830 3,824 4,026   3,814 3,671 3,290
Akcionāru kapitāls 515 501 420   397 344 341
Kredītu-noguldījumu attiecība 75% 75% 74%   71% 42% 48%

 

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi Koncernā

  • Neto peļņa (Baltijā) 2023. gada 12 mēnešos sasniedza 110.4 miljonus eiro, vidējā kapitāla atdeve bija 23.6% un izmaksu-ienākumu attiecība bija 44.7%; 2023. gada 4. ceturkšņa neto peļņa (Baltijā) sasniedza 10.2 miljonus eiro, vidējai kapitāla atdevei sasniedzot 8%, un izmaksu-ienākumu attiecībai 52.0%.
  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2023. gada 12 mēnešos tika izsniegti 897 miljoni eiro salīdzinājumā ar 1.2 miljardiem eiro 2022. gada 12 mēnešos. 276.4 miljoni eiro tika izsniegti 2023. gada 4. ceturksnī.
  • Citadeles klientu depozītu apjoms uz 2023. gada 31. decembri sasniedza 3,830 miljonus eiro, atspoguļojot nelielu 5 miljonu eiro pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni.
  • Citadeles aktīvo klientu skaits gada griezumā saglabājās nemanīgs, un uz 2023. gada 31. decembri bija 378 tūkstoši aktīvo klientu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza visu laiku augstāko rādītāju un bija 257 tūkstoši, 9% vairāk kā gadu iepriekš. Aktīvo digitālo lietotāju skaits sasniedza 96% no visiem klientiem.
  • Aktīvu kvalitāte uzlabojās, slikto kredītu rādītājs (NPL) 2023. gada 31. decembrī bija 2.1%, saistībā ar kredītu atgūšanu un uzkrājumu reversēšanu.
  • Citadele turpina darbību ar vairāk kā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2023. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu un plānotās dividendes) bija 22.0%. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) bija 19.6% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 206%.
  • 2023. gada 31. decembrī Citadelē strādāja 1,329 pilna laika darbinieki, no kuriem 28 bija saistīti ar pārtrauktām darbībām.
  • Pēdējā laikā ir vērojama ekonomiskā un ģeopolitiskā nenoteiktība, taču, neskatoties uz mainīgajiem ārējiem apstākļiem, banka turpina stratēģisko iespēju izvērtēšanu, tostarp potenciālo IPO.