Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  Q1`23* Q4`22* Q1`22*   12M`22* 12M`21*
Neto procentu ienākumi 40.5 35.9 27.5   118.8 107.0
Neto komisijas naudas ienākumi 8.2 7.3 10.3   37.06 34.1
Neto finanšu un pārējie ienākumi 3.3 3.2 0.0   11.7 8.6
Pamatdarbības ienākumi 52.0 46.4 37.9   168.2 149.7
Pamatdarbības izdevumi (23.7) (24.0) (20.8)   (91.6) (84.1)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās (1.3) (8.8) (6.1)   (23.8) (1.6)
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 26.0 13.3 10.6   50.8 62.2
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 1.76% 1.05% 0.79%   1.00% 1.33%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 21.5% 12.9% 10.1%   12.4% 16.8%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 45.6% 51.8% 55.1%   54.45% 56.19%
Riska cenas rādītājs (COR) 0.2% 1.2% 0.9%   0.8% 0.1%

* Uzrādītas tikai darbības, kas turpinās. Salīdzināmie dati koriģēti par pārtrauktām darbībām, kas ir „Kaleido Privatbank” AG (Šveicē reģistrēta meitas banka), kuru Citadele ir vienojusies pārdot un tādēļ neiekļauj galveno finanšu rādītāju aprēķinā. Salīdzinošais periods (Q1`2022) koriģēts sakarā ar IFRS 17 ieviešanu

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  31 Mar 2023 31 Dec 2022   31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Kopā aktīvi 5,169 5,405   5,055 4,597 3,742
Aizdevumi klientiem 2,918 2,966   2,702 1,541 1,568
Klientu noguldījumi 3,398 4,026   3,814 3,671 3,290
Akcionāru kapitāls 445 420   397 344 341
Kredītu-noguldījumu attiecība 74% 74%   71% 42% 48%

 

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi Koncernā

  • Spēcīgs gada sākums. Pamatdarbības ienākumi (Baltijā) 2023. gada 1. ceturksnī sasniedza 52 miljonus eiro, kas ir 37% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2023. gada 1. ceturksnī peļņa pirms uzkrājumiem (Baltijā) bija 28 miljoni eiro, salīdzinājumā ar 17 miljoniem eiro
  • 2022. gada 1. ceturksnī. Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2023. gada 1. ceturksnī tika izsniegti 190 miljoni eiro.
  • Eiropas Centrālā banka (ECB) veikusi bankas Citadele aktīvu kvalitātes novērtējumu (AQR). ECB pārbaudes rezultāti apstiprina Citadeles noturību, stabilo aktīvu kvalitāti, kapitalizāciju un risku pārraudzību. Kapitāla rādītājs (CET 1) pēc pārbaudes ir 16.03 % (pirms pārbaudes 16.31 %).
  • Pateicoties pievilcīgiem digitāliem risinājumiem un pakalpojumiem, bankas aktīvo klientu skaits 2023. gada 31. martā, sasniedza visu laiku augstāko līmeni – 374 tūkstošus aktīvo klientu, kas ir 3% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
  • Noguldījumu bāze saglabājās stabila, un Baltijas rezidentu depozīti uz 2023. gada 31. martu sasniedza 3 854 miljonus eiro, jeb 98% no kopējiem depozītiem.
  • Satricinājumi globālajos finanšu tirgos Baltijas reģionu nav tieši ietekmējuši. Citadele turpina darbību ar vairāk kā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2023. gada 31. martā kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu, un plānotās dividendes 20.0 miljonu eiro apmērā) bija 20.7% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 169%.
  • Uz 2023. gada 31. martu Citadelei bija 1 352 pilna laika darbinieki