Vairāk par rādītājiem

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  9m`23 9m`22     12M`22* 12M`21*
Neto procentu ienākumi 138.8 83.3     118.8 107.0
Neto komisijas naudas ienākumi 29.0 30.4     37.06 34.1
Neto finanšu un pārējie ienākumi 6.5 3.5     11.7 8.6
Pamatdarbības ienākumi 174.3 117.3     168.2 149.7
Pamatdarbības izdevumi (73.9) (67.6)     (91.6) (84.1)
Neto kredītu zaudējumi un vērtības samazināšanās 6.5 (15.0)     (23.8) (1.6)
Pamatdarbības peļņa no darbībām, kas turpinās (pēc nodokļiem) 100.2 34.1     50.8 62.2
Vidējo aktīvu atdeve (ROA) 2.7% 0.9%     1.00% 1.33%
Vidējā kapitāla atdeve (ROE) 29.0% 11.3%     12.4% 16.8%
Izmaksu-ienākumu attiecība (CIR) 42.2% 57.6%     54.45% 56.19%
Riska cenas rādītājs (COR) (0.3%) 0.7%     0.8% 0.1%

*Uzrādītas tikai darbības, kas turpinās. Salīdzināmie dati koriģēti par pārtrauktām darbībām, kas ir „Kaleido Privatbank” AG (Šveicē reģistrēta meitas banka), kas ir pārdošanā un tādēļ netiek iekļauta galveno finanšu rādītāju aprēķinos. Salīdzināmie dati par 2022. gadu ir pārklasificēti sakarā ar 17. SFPS ieviešanu, agrāki salīdzinošie dati nav pārklasificēti atbilstoši 17. SFPS.

Grupas darbības rādītāji, miljonos eiro

  30 Sept 2023 30 Jun 2023 31 Dec 2022   31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019
Kopā aktīvi 4,831 5,405 5,405   5,055 4,597 3,742
Aizdevumi klientiem 2,853 2,927 2,966   2,702 1,541 1,568
Klientu noguldījumi 3,824 3,872 4,026   3,814 3,671 3,290
Akcionāru kapitāls 501 465 420   397 344 341
Kredītu-noguldījumu attiecība 75% 76% 74%   71% 42% 48%

 

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi Koncernā

  • Neto peļņa (Baltijā) 2023. gada 9 mēnešos sasniedza 100.2 miljonus eiro, vidējā kapitāla atdeve bija 29.0% un izmaksu-ienākumu attiecība bija 42.2%; 2023. gada 3. ceturkšņa neto peļņa (Baltijā) sasniedza 35.7 miljonus eiro, vidējai kapitāla atdevei sasniedzot 29.6% un izmaksu-ienākumu attiecībai 40.6%. 
  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2023. gada 9 mēnešos tika izsniegti 621 miljons eiro, no kuriem 192 miljoni eiro tika izsniegti 2023. gada 3. ceturksnī.  
  • Citadeles klientu noguldījumu bāze saglabājās stabila, depozītu apjomam sasniedzot 3,824 miljonus eiro uz 2023. gada 30. septembri
  • Citadele turpina darbību ar vairāk kā pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2023. gada 30. septembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 24.8%. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) bija 22.2% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 209%.  
  • Pēdējā ceturkšņa laikā ar piesaistīto konsultantu atbalstu noritēja darbs stratēģisko alternatīvu izvērtēšanas. Citadele turpina izskatīt dažādas iespējas, kur potenciālais IPO (sākotnējais publiskais piedāvājums) ir viena no spēcīgākajām alternatīvām.